ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. В област Габрово са приключили делата за 706 извършени престъпления. Делата за 244 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 291 – с условно осъждане, за 22 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 147 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 535 извършени престъпления, което е с 11.0% повече в сравнение с 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2018 г.  намаляват с 0.5 хил. или с 1.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 39.7 хил.

В сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо е намалението на наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 16.9%, и „Строителство” – с 10.6%. Увеличават се наетите лица в дейностите „Административни и спомагателни дейности” – със 7.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 4.4%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 860 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 23 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2018 г. се увеличават с 1.0 хил. или с 2.6% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 40.2 хил. Най-голямо е увеличението на наетите в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“, а най-голямо намаление – в „Операции с недвижими имоти“.

В сравнение с края на март 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Строителство“. Намаляват наетите лица в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Образование“.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Демографска ситуация в областта през 2017 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Броят на живородените деца запазват нивото си от 2016 година;
  • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
  • Увеличава се детската смъртност;
  • Броят на сключените граждански бракове се увеличава, а броят на бракоразводите намалява.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Габрово са:

  • През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 3 073 деца или с 2.5% по-малко от броя им през предходната година.
  • В началното образование (І – ІV) клас се обучават 3 516 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 2 882.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 336 и 392 ученици.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2017 г. се увеличават с 0.4 хил. или с 1,0% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 39.2 хил.

В сравнение с края на септември 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 28.6%, и „Операции с недвижими имоти” – с 15.4%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Административни и спомагателни дейности ” – с 5.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 3.4%.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По окончателни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 924 нефинансови предприятия от област Габрово (с 1.8% повече в сравнение с 2015 година), в които е произведена продукция за 2106 млн. лв., реализирани са приходи от дейността в размер на 2 967  млн. лв. и работят 37 683 заети лица.

В област Габрово 91.6% са микропредприятията (до 9 заети), 6.8% са малки предприятия (от 10 до 49 заети), 1.3% са средни предприятия (от 50 до 249 заети) и само 0.3% от предприятията са големи (над 250 заети). Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През ноември 2017 г. в са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.0 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват с 3.6%, а леглата в тях – с 6.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 13.0 хил., или с 9.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

През октомври 2017 г. в област Габрово са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)  се увеличават с 3.3%, а леглата в тях – с 4.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2017 г. намаляват с 3.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 9.3 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 4.1%, а при чуждите граждани – увеличение с 4.5%. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА“