ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

1. Преки чуждестранни инвестиции В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 326.3 млн. евро което е със 7.8% повече в сравнение с 2016 година. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 295.6 млн. евро, или с 8.8% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 16.3 млн. евро, което е със 7.2% по-малко спрямо 2016 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2018 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. в област Габрово показват, че 70.6% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. За областта е отбелязан растеж от 3.7 процентни пункта спрямо предходната година, който е по- нисък от регистрирания за страната – 4.8 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на второ място в рамките на Северен централен район.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Габрово са водени 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им остава непроменен.

[1]  Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Прочетете още „ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. в област Габрово намаляват с 0.6 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 39.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 35.7%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.4%, и в „Образование“ – с 2.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 28.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в областта най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.4% и 12.0%.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини(ДГ) с общо 559 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2016 г. местата в детските ясли в областта се намаляват с 27 или с 4.6%.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Габрово са издадени 107 книги с тираж 21 367 броя и 9 брошури с тираж  1 300 броя. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 59, а средният тираж (отношение на общия тираж на книгите към броя назаглавията) е 200, докато през предходната година е бил 216 броя. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. се увеличава със 7 броя, като средният тираж е 144 при 275 броя за 2016 година.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. В област Габрово са приключили делата за 706 извършени престъпления. Делата за 244 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 291 – с условно осъждане, за 22 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 147 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 535 извършени престъпления, което е с 11.0% повече в сравнение с 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2018 г.  намаляват с 0.5 хил. или с 1.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 39.7 хил.

В сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо е намалението на наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 16.9%, и „Строителство” – с 10.6%. Увеличават се наетите лица в дейностите „Административни и спомагателни дейности” – със 7.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 4.4%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 860 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 23 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2018 г. се увеличават с 1.0 хил. или с 2.6% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 40.2 хил. Най-голямо е увеличението на наетите в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“, а най-голямо намаление – в „Операции с недвижими имоти“.

В сравнение с края на март 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Строителство“. Намаляват наетите лица в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Образование“.