ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По окончателни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 924 нефинансови предприятия от област Габрово (с 1.8% повече в сравнение с 2015 година), в които е произведена продукция за 2106 млн. лв., реализирани са приходи от дейността в размер на 2 967  млн. лв. и работят 37 683 заети лица.

В област Габрово 91.6% са микропредприятията (до 9 заети), 6.8% са малки предприятия (от 10 до 49 заети), 1.3% са средни предприятия (от 50 до 249 заети) и само 0.3% от предприятията са големи (над 250 заети). Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През ноември 2017 г. в са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.0 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват с 3.6%, а леглата в тях – с 6.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 13.0 хил., или с 9.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

През октомври 2017 г. в област Габрово са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)  се увеличават с 3.3%, а леглата в тях – с 4.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2017 г. намаляват с 3.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 9.3 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 4.1%, а при чуждите граждани – увеличение с 4.5%. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. в  област Габрово запазват нивото си от края на юни 2017 г. – 38.8 хиляди, като същевременно бележат  увеличение с 0.7% спрямо края на третото тримесечие на 2016 година.

В сравнение с юни 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 11.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.0%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” – с 8.4% и „Строителство“ – със 7.8%.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 586 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2015 г. местата в детските ясли в областта се намаляват с 31 или с 5.0%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

През август 2017 г. в област Габрово са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 3.4 хил. легла в тях. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.6%, а леглата се увеличават с 2.0%.

В област Габрово общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 е 25.3 хил., или с 2.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА“

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Габрово са издадени 48 книги с тираж 10 350 и 2 брошури с тираж 550 броя. В сравнение с 2015 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 28.4%, а средният тираж (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 216, докато през предходната година е бил 224 броя. Броят на издадените заглавия на брошури през 2016 г. намалява двойно, като средният тираж е 275 при 150 броя за 2015 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. в  област Габрово запазват нивото си от края на март 2017 г. – 38.8 хиляди, като същевременно бележат  намаление с 1.8% спрямо края на второто тримесечие на 2016 г.

В сравнение с март 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 11.6%, и „Строителство” – с 4.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” – с 14.7% и „Образование“ – с 5.1%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

През юли 2017 г. в област Габрово са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата – 3.4 хиляди. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)  се увеличават с 1.6%, а леглата в тях запазват нивото си от юли 2016 година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2017 г. намаляват с 2.9% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 12.3 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 4.5%, докато броят на пренощувалите чужди граждани се увеличава  с 11.4%. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА“

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Габрово са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 34 жилища в тях и 6 421 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 21 други сгради с 21 955 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и броят на жилищата в тях се увеличават съответно с 88.2 и 61.9%, а общата им застроена площ – със 102.1%. Увеличение се наблюдава както на броя на разрешителните за строеж, издадени на други сгради (с 61.5%), така и на  общата им застроена площ (със 139.4%).

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нараства със 113.3%, жилищата в тях са повече със 126.7%, а разгънатата им застроена площ – със 118.3%. Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“