Детски ясли в област Шумен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 790 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Дейност на местата за настаняване през април 2019 г. в област Шумен

През април 2019 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 768, а на леглата – 1 602. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а броят на леглата – с 1.1%.

Индикатори за бедност и социално включване през 2018 г. в област Шумен

Оценка на бедността

През 2018 г., линията на бедност в област Шумен е 267.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 41.4 хил. лица, или 23.8% от населението в областта, при 22.0% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Монтана и Велико Търново – по 26.2%, следвани от областите Ловеч – 25.8% и Сливен – 25.5%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2016 – 2018 г. е 74.3 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017) тя се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.5 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 73.2 хил., от които 40.0 хил. са мъже, а 33.2 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.8%.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2019 г. нарастват с 916, или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 44 699. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Образованието в област Шумен през 2018 година

Общо образование

Към 01.10.2018 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 1. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 14 404, като жените са 7 111, или 49.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.1 хил., от които 43.4 хил. са мъже, а 33.7 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.9%.

Дейност на местата за настаняване през март 2019 г. в област Шумен

През март 2019 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 748, а на леглата – 1 570. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.4%, а броят на леглата с 4.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2019 година в област Шумен

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 31 жилища в тях и 4 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 8 054 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 35.0%, броят на жилищата в тях – с 49.2%, а общата им застроена площ – с 58.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната обща застроена площ също регистрират спад съответно с 46.0 и 39.0 %.