Смъртност в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обща смъртност

През 2017 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 726 души, като спрямо 2016 г. нарастват със 178 случая, или със 7.0%. Броят на умрелите намалява в две общини и се увеличава в осем.

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението, е 15.7‰ (14.6‰ за 2016 г.), при 15.5‰ за страната. В област Шумен, през последните десет години, коефициентът на обща смъртност е най-висок през 2017 г., а най-нисък през 2009 г. – 13.7‰.

Дейност на местата за настаняване през август 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 731, а на леглата – 1 542. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 1.7%, а броят на леглата в тях намалява с 6.6%.

През месец август 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. на територията на област Шумен са регистрирани 83 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 24 души и са ранени 95 лица. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 6.7% на броя на тежките произшествия.

Спрямо 2016 г. намаление от 35.1% се наблюдава при ПТП с наличие на материални щети, без загинали и ранени участници в движението (911 – през 2016 г., 591 – през 2017 г.).

Естествен и механичен прираст на населението в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението. За област Шумен стойността на посочения показател през 2017 г. е най-ниска от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете е минус 6.5 промила, а в селата минус 9.4 промила.

Дейност на местата за настаняване през юли 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. в област Шумен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 571. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.3%, а броят на леглата в тях намалява със 7.3%.

През месец юли 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Бракове и бракоразводи в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Бракове

През 2017 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 816 – с 14, или 1.7% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 54.5% (445) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 371 брака. От общо 143 села в областта, в 41 не е сключен нито един брак, а в 33 – само по един.

Коефициентът на брачност през 2017 г. е 4.7 ‰ (4.0‰ за страната). В област Шумен през последните години се наблюдава незначително увеличение на стойността на коефициента спрямо предходната година – през 2014 г. с 0.3‰, през 2015 г. с 0.5‰, през 2016 г. с 0.2‰, а през 2017 г. – с 0.1‰.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2017 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 933 705 души, или 13.2% от населението на страната.

Към 31.12.2017 г. населението на област Шумен е 172 966 души, като в сравнение с 2016 г. то намалява с 1 510 души, или с 0.9%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 0.2%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.2% и Смолян – с 2.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 73.7 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 32.7 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.9%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.8% (при 52.5% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 42.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-малък с 0.1 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 1.7 процентни пункта, а при жените се наблюдава увеличение от 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Монтана и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 12-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване през юни 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 747, а на леглата – 1 550. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 6.3%.

През месец юни 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2018 г. нарастват с 293, или с 0.7% спрямо края на март 2018 г., като достигат 44 604. Увеличение на наетите лица е регистрирано в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.3%, „Строителство“ – с 11.6% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 7.6%. Намаление се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.7% и „Преработваща промишленост” – с 4.1%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.6% и 15.8%.