Дейност на местата за настаняване през декември 2018 г. в област Шумен

През декември 2018 г. в област Шумен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 700, а на леглата – 1 450. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 5.2%, а броят на леглата в тях – с 2.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2018 година в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 61 жилища в тях и с 10 125 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 13 204 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.6%, жилищата в тях – с 22.8%, а общата им застроена площ – със 7.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 24.2%, а общата им застроена площ е по-малко с 19.8%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 6 917 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 0.5% повече в сравнение с 2016 година.

Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2017 година

През 2017 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се запазва на равнището на предходната година – 80 л/денонощие.

Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2017 г. се оценява на 99 литра средно на човек. Както и за предходни години с най-голямо потребление са областите София-столица (126 л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/чов./денонощие).

Дейност на местата за настаняване през ноември 2018 г. в област Шумен

През ноември 2018 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 736, а на леглата – 1 530. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 2.3%.

През месец ноември 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. в област Шумен възлизат на 107.8 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 92.6 млн. евро, или с 4.6% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4.4 млн. евро, което е с 1.8% по-малко спрямо 2016 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 292 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.0%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 152 млн. лева, което е с 34.4% повече спрямо 2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 51 млн. лева, което в сравнение с предходната година е с 18.5% повече.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Шумен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 697, а на леглата – 1 423. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.0%, а броят на леглата в тях – с 11.2%.

През месец октомври 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в девет от десетте общини в област Шумен.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2018 година

Пълен текст в PDF файл

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Шумен са анкетирани 83 обикновени домакинства и 180 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от дванадесет населени места – 5 града и 7 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 70.5% от домакинствата в област Шумен (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010-2018 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 45.3 процентни пункта.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.2 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Увеличение се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Финансови и застрахователни дейности“.