Дейност на местата за настаняване през февруари 2019 г. в област Шумен

През февруари 2019 г. в област Шумен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 701, а на леглата – 1 416. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.8%, а броят на леглата с 2.7%.

Лични имена на новородените деца през 2018 г. в област Шумен

През 2018 г. новородените деца на територията на област Шумен са наречени с 560 различни лични имена (591 през 2017 година). През изминалата година се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (294 имена), отколкото при момчетата (266 имена), макар че разнообразието е по-малко от предходната година. С две лични имена са записани шест новородени.

Анонс: Изследване на информационното общество през 2019 година в област Шумен

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда две анкетни наблюдения в областта на статистиката на информационното общество – „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година” и „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предприятията през 2019 година”. Изследванията се провеждат във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.

В област Шумен, в рамките на наблюдението за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата ще бъдат посетени 132 домакинства от 4 града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово и 7 села – Ивански, Панайот Волово, Сини вир, Габрица, Живково, Миланово и Стан. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Анонс: Изследване на доходите и условията на живот през 2019 година в област Шумен

В периода март – май 2019 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, се провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и условията на живот“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз, с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот в отделните страни. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски държави. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 82.1 хил., или 73.4% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Наблюдение на домакинските бюджети в област Шумен през 2019 година

От началото на април 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Това е най-старото извадково статистическо наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник на получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната. Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението. Подобни изследвания се извършват в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Дейност на местата за настаняване през януари 2019 г. в област Шумен

През януари 2019 г. в област Шумен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 709, а на леглата – 1 465. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.7%, а броят на леглата в тях се увеличава с 4.0%.

Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2018 г. намаляват с 269, или с 0.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 43 783. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.9, „Строителство“ – с 6.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.4%. Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 3.4%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.

Дейност на местата за настаняване през декември 2018 г. в област Шумен

През декември 2018 г. в област Шумен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 700, а на леглата – 1 450. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 5.2%, а броят на леглата в тях – с 2.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2018 година в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 61 жилища в тях и с 10 125 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 13 204 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.6%, жилищата в тях – с 22.8%, а общата им застроена площ – със 7.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 24.2%, а общата им застроена площ е по-малко с 19.8%.