Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2018 г. нарастват с 293, или с 0.7% спрямо края на март 2018 г., като достигат 44 604. Увеличение на наетите лица е регистрирано в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.3%, „Строителство“ – с 11.6% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 7.6%. Намаление се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.7% и „Преработваща промишленост” – с 4.1%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.6% и 15.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради, със 100 жилища в тях и с 11 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 56 други сгради с 50 066 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100.0%, броят на жилищата в тях – със 170.3%, а общата им застроена площ – със 108.9%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава нарастване с 43.6%, а общата им застроена площ е повече със 134.1%.

Миграция на населението в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 113 471 лица, от които 43.0% мъже и 57.0% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 286 (16.1%). Сред тях 273 са от Шуменска област.

През 2017 г. жителите на област Шумен, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 3 302 души (2 554 през 2016 г.). От тях, 1 494 лица (45.2%) са се преселили в населено място от областта (1 123 през 2016 г.). Сред тях 578 (38.7%) са мъже и 916 (61.3%) са жени.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен са приключили делата за 1 026 извършени престъпления. Делата за 376 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 404 престъпления – с условно осъждане, за 18 престъпления – с оправдаване, за 5 – с прекратяване, а за 223 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 11.4%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 780 извършени престъпления, което е с 0.8% по-малко спрямо 2016 г.

Детски градини в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През учебната 2017/2018 година броят на детските градини в област Шумен намалява спрямо предходната учебна година с 3.0% и е 98. Броят на децата, настанени в детските градини, е 5 147 (2 659 момчета и 2 488 момичета), което е със 176 деца (3.3%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 284, като на 100 деца се падат 142 места.

В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 829 места, като в тях са настанени 3 501 деца, или на 100 деца се падат 109 места. В селата на областта броят на детските градини е 69, с 3 455 места, а настанените деца са 1 646, като на 100 деца се падат 210 места.

Раждаемост в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен са регистрирани 1 419 родени деца, като от тях 1 409 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 159 деца, или с 10.1%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2017 г. е 8.1‰, а през предходната 2016 г. – 9.0‰. Броят на живородените момчета е 701 и е със 7 по-малък от този на живородените момичета (708), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 010 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 840 и 569 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.8‰, а в селата – 8.5‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 8.7‰.

Дейност на местата за настаняване през май 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 753, а на леглата – 1 583. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.1%, а броят на леглата в тях намалява с 4.8%.

През месец май 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. заведенията за болнична помощ в област Шумен са 5, с 881 легла, заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 2, без разкрити легла. Заведенията за болнична помощ включват болници (многопрофилни и специализирани), центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. броят на болниците в област Шумен не се променя, а броят на леглата намалява с 0.5%.

Многопрофилните болници в област Шумен към 31.12.2017 г. са 2, с 483 легла. В тези заведения е съсредоточен 54.8% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта.

Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 35.0 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18.9 хил. или 35.5%, следвани от тухлените сгради с гредоред – 17.2 хил. или 32.2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 30.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.9%. В градовете 47.9% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28.8% са тухлени сгради с гредоред.

Основни резултати от изследването на дейността на читалищата в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Шумен са 130, от тях 25 (19.2%) са в градовете, а 105 (80.8%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 3, или 2.4%, съответно с 2 (8.7%) в градовете и с 1 в селата. Членовете на читалищата са 9843, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 909, или с 10.2%.