Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2018 г. нарастват с 2 444, или с 5.8% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 44 311. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осемнадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.3%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 12.9% и „Добивна промишленост“ – с 10.0%. Намаление се наблюдава само в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.9%.

Дейност на местата за настаняване през март 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 708, а на леглата – 1 496. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава със 7.7%, а броят на леглата в тях намалява с 0.2%.

През месец март 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради, с 37 жилища в тях и с 5 713 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 39 други сгради с 21 388 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 36.0%, броят на жилищата в тях – с 15.9%, докато застроената им площ нараства с 35.4%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 33.9%, но същевременно общата им застроена площ се увеличава с 43.5%.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Цени на сделките със земеделска земя в област Шумен през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 811 лв., което е с 16.5% повече в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година, през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите – с 16.5% и в цената на постоянно затревените площи – с 36.7%

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Шумен през 2017 година

Пълен текст PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. в област Шумен на отчет в ДПС са водени 153 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 18 лица, или с 10.5%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 107 лица (69.9%), а малолетни (8 – 13 г.) – 46 лица (30.1%);
  • Момчетата са 115 (75.2%);
  • Учащи са 115 лица (75.2%).

Население в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Шумен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2017 г. населението на област Шумен е 172 966 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място по брой на населението, непосредствено след Добрич (176 145 души) и преди Враца (165 645 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 510 души, или с 0.9%, при намаление от 0.7 % общо за страната.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. в област Шумен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 680, а на леглата – 1 379. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях намалява с 4.9%.

През месец февруари 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Изследване на доходите и условията на живот през 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

В периода март – май 2018 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата за доходите и условията на живот.

За целите на проучването е формирана шестгодишна ротационна извадка от цялата страна. Всяка година се подменя една четвърт от първоначално избраните домакинства.

В област Шумен изследването включва 207 домакинства, от 25 населени места – 8 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каолиново, Каспичан, Плиска и Върбица) и 17 села, сред които Ивански, Салманово, Драгоево, Избул, Браничево, Златар, Сушина, Никола Козлево и други. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Изследване на информационното общество през 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно проучване на тема „Изследване на информационното общество през 2018 година”. Проектът включва две наблюдения – „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията” и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.

В област Шумен, в рамките на проекта ще бъдат посетени 126 домакинства от 5 града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Върбица и 7 села – Ивански, Черенча, Тъкач, Буйновица, Живково, Хан Крум и Стоян Михайловски. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 84.7 хил., или 74.7% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Общият брой на заетите лица достига 73.8 хил., или 49.5% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.1 хил., от които 40.0 хил. (56.3%) мъже, а 31.1 хил. (43.7%) жени. В посочения възрастов интервал най-голям е делът на заетите в граници от 35 до 44 години – 27.0%, а най-нисък във възрастта от 15 до 24 години – 6.5%.