Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.2 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Увеличение се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Дейност на местата за настаняване през септември 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 738, а на леглата – 1 538. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.3%, а броят на леглата в тях – с 0.5%.

През месец септември 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Шумен е 76.4 хил., от които 41.2 хил. са мъже, а 35.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.8%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 51.6% (при 53.3% за страната), съответно 57.5% за мъжете и 46.1% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.7 процентни пункта, като при мъжете се наблюдава намаление с 0.6 процентни пункта, а при жените – увеличение с 1.9 процентни пункта. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Монтана и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 12-то място в страната.

Наети лица и средна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2018 г. намаляват с 552, или с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 44 052. Намаление на наетите лица е регистрирано в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.1% и „Образование“ – с 5.0%. Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Строителство“ – с 13.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.2% и „Добивна промишленост” – с 5.0%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.4% и 15.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради със 79 жилища в тях и с 10 899 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 66 други сгради с 16 474 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.5%, жилищата в тях – с 21.0%, а общата им застроена площ – с 8.7%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава нарастване със 17.9%, а общата им застроена площ е по-малко с 67.1%.

Смъртност в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обща смъртност

През 2017 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 726 души, като спрямо 2016 г. нарастват със 178 случая, или със 7.0%. Броят на умрелите намалява в две общини и се увеличава в осем.

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението, е 15.7‰ (14.6‰ за 2016 г.), при 15.5‰ за страната. В област Шумен, през последните десет години, коефициентът на обща смъртност е най-висок през 2017 г., а най-нисък през 2009 г. – 13.7‰.

Дейност на местата за настаняване през август 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 731, а на леглата – 1 542. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 1.7%, а броят на леглата в тях намалява с 6.6%.

През месец август 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. на територията на област Шумен са регистрирани 83 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 24 души и са ранени 95 лица. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 6.7% на броя на тежките произшествия.

Спрямо 2016 г. намаление от 35.1% се наблюдава при ПТП с наличие на материални щети, без загинали и ранени участници в движението (911 – през 2016 г., 591 – през 2017 г.).

Естествен и механичен прираст на населението в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението. За област Шумен стойността на посочения показател през 2017 г. е най-ниска от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете е минус 6.5 промила, а в селата минус 9.4 промила.

Дейност на местата за настаняване през юли 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. в област Шумен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 571. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.3%, а броят на леглата в тях намалява със 7.3%.

През месец юли 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.