Дейност на местата за настаняване през декември 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 720, а на леглата – 1 490. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.4%, а броят на леглата в тях намалява с 6.5%.

През месец декември 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2017 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради, с 44 жилища в тях и с 4 219 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 59 други сгради с 14 900 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 34.2%, броят на жилищата в тях – с 24.1%, а застроената им площ – с 36.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1.7%, докато общата им застроена площ намалява с 55.5%.

Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2016 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 81 л/ден. през 2015 г. на 80 л/ден. през 2016 година.

Средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. И през 2016 г. с най-голямо потребление са областите София-столица (127 л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/чов./денонощие).

През 2016 г. в област Шумен, на режим на водоподаване е 4.7% от населението (0.4% през 2015 г.), при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София-област (11.0%).

Дейност на местата за настаняване през ноември 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 727, а на леглата – 1 496. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 20.8%, а броят на леглата в тях намаляват с 1.1%.

През месец ноември 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2016 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Шумен преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор възлизат на 103.1 млн. евро, което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

Най-голям е обемът на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността, който е 88.6 млн. евро и в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.5 млн. евро. През 2016 г. тези дейности заедно формират 90.3% от общия обем на ПЧИ. Спрямо предходната година в промишлеността се наблюдава повишаване на ПЧИ с 18.3%, а в сектора на услугите – намаление с 9.9%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 242 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 32.0%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 113 млн. лева. Следват секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) и сектор селско, горско и рибно стопанство, където разходите за придобиване на ДМА са по 43 млн. лева.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 602. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 3.0%.

През месец октомври 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Конкурс по статистика – съвместна инициатива на отдел „Статистически изследвания – Шумен“, Професионална гимназия по икономика и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката“

Пълен текст в PDF файл

Във връзка с празника на академичната общност – 8 декември и патронния празник на Професионалната гимназия по икономика Факултетът по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше домакин на III Регионален конкурс по статистика – Шумен, 2017, на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката“. Конкурсът, чиято цел е популяризиране на статистиката, като наука и практика, е съвместна инициатива на Шуменския университет, Професионалната гимназия по икономика и отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2017 г. в област Шумен са анкетирани 104 обикновени домакинства и 220 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от единадесет населени места – 4 града и 7 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2017 г. 77.9% от домакинствата в област Шумен (67.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011-2017 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 44.2 процентни пункта.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.1 хил. души, което представлява близо 1.9% от общо наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите в областта намалява с 0.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо във „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.4% и „Други дейности“ – с 6.3%.