Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 9 572 нефинансови предприятия от област Добрич, в които са заети 37 778 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 956 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 539, а на средните (от 50 до 249 заети) е 70. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 7.

Произведената продукция в област Добрич възлиза на 2 196 млн. лв., като е отчетен спад от 1.3% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, където е създадена 31.0% от произведената продукция.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2016 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.3% в страната. Потреблението на вода от домакинствата в областта и през 2016 г. се оценява на 78 л/чов./ден.) или с 22 л под средното потребление в страната. С най-ниско потребление през 2016 г. са областите  Сливен (75 л/чов./ден.) и Търговище (69 л/чов./ден.), а с най-високо –  областите София – столица (127л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.).
За периода 2010-2015 г. в област Добрич не е имало затруднение при водоподаването, а през 2016 г. 0.1% от населението е било на режим на водоподаване (2.1% за страната). Най-засегнати от режим поради недостиг на вода са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София-област (11.0%).

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 132 обикновени домакинства и 234 лица, а за страната анкетираните са 4 194 домакинства и 9 271 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан спад от 3.3 процентни пункта спрямо предходната година. В България 67.3% от домакинствата имат интернет в домовете си.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2016 г. линията на бедност общо в област Добрич e 318.08 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 34.4 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2016 г. e 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2016 годин

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.8 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите нараства с 276 или с 0.7%. Увеличение са наблюдава в 10 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (13.9%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (8.0%). Намаление на наетите е регистрирано в 9 икономически дейности – като най-значимо е в „Строителство” с 7.0% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 2.6%.

Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Регистрираните юридически бракове в през 2016 г. в област Добрич са 909 и са със 14 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 26 803. От всички регистрирани бракове в областта 60.6% (551) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 358 брака. Коефициентът на брачност е 5.1‰, запазвайки се като през 2015 година. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Добрич са функционирали 142 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 25.5 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.8%, а броят на леглата в тях с 11.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 258.9 хил., или с 10.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

 

Наети лица и средна работна заплата в област Добрич през третото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2017 г. намаляват с 1.8 хил., или с 4.1% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 40.8 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица намаляват съответно в обществения сектор с 0.1% (до 10.3 хил.), а в частния сектор с 5.4% (до 30.5 хиляди).

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.8% или с 0.8 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2017 г. е 32, а новопостроените жилища в тях са 85. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 11 повече, или с 52.4%, а жилищата в тях се увеличават с 42, или с 97.7%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 68.8%, а с тухлена – 31.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 38 жилища в тях и с 5 447 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 35 други сгради с 22 634 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и жилищата в тях намаляват съответно с  61.5, 50.5 и 58.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад със 78.5%, а разгънатата им застроена площ с 38.9%.