Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2019 година

През април 2019 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.2 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а стаите и леглата в тях нарастват съответно със 7.7 и 13.3%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2019 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 34. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 по – малко, или с 10.7%, а жилищата в тях намаляват с 8, или с 19.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 28 жилища в тях и с 3 178 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 19 други сгради с 5 175 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 20.0, 34.9 и 39.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – със 73.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2019 година

През март 2019 г. в област Добрич са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.4 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нарастват съответно с 2.2, 4.9 и 4.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2019 година в област Добрич

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2019 г. нарастват с 1.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 38.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица както в обществения, така и в частния сектор се увеличава съответно с 0.1% (до 10.3 хил.), и с 1.9% (до 27.7 хиляди).

Образованието в област Добрич през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 5.0 хил. деца, или с 1.3% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 5.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 4.6 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 585 и 410 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 764.

Имената на родените през 2018 година в област Добрич

С течение на времето се променят и имената, които родителите избират за своите наследници. През 2018 г. са използвани 628 различни имена за живородените 1 293 деца в областта, а 9 деца имат двойни имена. През изминалата година се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (341 имена), отколкото при момчетата (287 имена). За сравнение през 2011 г. имената са 873 за живородените тогава 1 843 деца, а през 2017 г. използваните имена са 665 за 1 400 деца в област Добрич. По принцип се раждат повече момчета. През 2018 г. броят на момчетата (667) е с 41 по-голям от този на момичетата (626), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Добрич през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 214 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 16.1% по-малко в сравнение с 2017 г. (255 лица).

Население и демографски процеси в област Добрич през 2018 година (окончателни данни)

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 000 039 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен (186 495 души) и преди област Шумен (172 355 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 314 души, или с 1.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Добрич са функционирали 39 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.9 хиляди. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване и на леглата в тях нараства съответно с 11.4 и 8.1%, а броят на стаите намалява с 1.0%.