Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2017 г.

Пълен текст в PDF файл

• През 2017 г. в област Добрич икономически активните лица са 87.5 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 57.5% при 55.4% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 65.6% за мъжете и 49.9% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на четиринадесето  място, а по коефициент на икономическа активност – на шесто място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 63.0%. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2017 г. нараства с 3.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. в област Добрич са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 2.7 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 7.9%, а броят на стаите и леглата в тях нараства съответно с 30.4 и 28.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2018 г., е 9.2 хил., или с 4.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2016 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2016 г. възлизат на 244.2 млн. евро, което е с 20.4% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0% и съответно 10.3% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Бургас.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През януари 2018 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.3 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.3%, а броят на стаите и леглата в тях съответно с 47.1 и 46.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2018 г., е 8.4 хил., или с 16.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 33, а новопостроените жилища в тях са 47. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са с 10 повече, или с 43.5%, а жилищата в тях се увеличават с 14, или с 42.4%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 78.8%, а с тухлена – 18.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 46 жилища в тях и със 7 343 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 18 други сгради със 7 892 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 23.3%, докато застроената им площ и броят на жилищата в тях  нарастват съответно с 34.8 и 21.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 48.6%, а разгънатата им застроена площ с 65.1%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 293.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 24.7%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селскостопанския сектор – 99.7 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 66.0 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 56.4% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 9.0 млн. лв. и са с 5.8% повече в сравнение с 2015 година.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Добрич са функционирали 42 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.1 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%, а броят на леглата в тях с 28.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 11.0 хил., или с 26.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през четвърто тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември  2017г. намаляват с 9.2% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 37.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица намалява съответно в обществения сектор с 2.1% (до 10.1 хил.), а в частния сектор с 11.6% (до 27.0 хиляди).

В края на декември 2017 г. общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич намаляват с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година. В частния сектор броя на наетите по трудово и служебно правоотношение бележи спад от 1.5%., а в обществения сектор намалението е с 0.3%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 9 572 нефинансови предприятия от област Добрич, в които са заети 37 778 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 956 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 539, а на средните (от 50 до 249 заети) е 70. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 7.

Произведената продукция в област Добрич възлиза на 2 196 млн. лв., като е отчетен спад от 1.3% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, където е създадена 31.0% от произведената продукция.