Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 9 463 нефинансовите предприятия, от област Добрич, или с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2017 година

1. Води

През 2017 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на вода от домакинствата в областта и през 2017 г. се оценява на 78 л/чов./ден.) или с 21 л под средното потребление в страната. С най-ниско потребление през 2017 г. са областите Сливен (74 л/чов./ден.) и Търговище (68 л/чов./ден.), а с най-високо – областите София – столица (126л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.).

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 207 лица, а за страната анкетираните са 4 223 домакинства и 9 275 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 75.2% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан ръст от 12.9 процентни пункта спрямо предходната година. В България 72.1% от домакинствата имат интернет в домовете си.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Добрич са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.4 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 30.6, 46.3 и 42.7%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2017 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2017 г. линията на бедност общо в област Добрич e 340.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 33.9 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2017 г. e 351.08 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.6 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства със 0.2 хил. или с 0.4%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Строителство” (11.2%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (7.6%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Добрич са функционирали 65 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 16.1, 9.1 и 9.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 35.4 хил., или с 13.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Регистрираните юридически бракове през 2017 г. в област Добрич са 886 и са с 23 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 593. От всички регистрирани бракове в областта 59.7% (529) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 357 брака. Коефициентът на брачност е 5.0‰, В област Добрич има незначително намаление на този показател като спрямо 2015 г. и 2016 г. е с 0.1‰. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Добрич са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 25.1 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 0.7%, броят на стаите запазва нивото си, а леглата в тях намаляват с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 259.2 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2018 г. намаляват с 2.9 хил. или с 6.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 40.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 0.1% (до 10.4 хил.), а в частния сектор намалението е с 8.8% (до 30.0 хиляди).

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.1%, или с 0.5 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 0.7%., а в частния сектор намалението е с 1.7%.