Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2015 – 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 73.2 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока – 77.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.9 години.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2017 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. в област Добрич годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 234 лв., което е с 6.8% повече спрямо 2016 г. (4 901 лева). Той е с 352 лв. по-нисък от средния за страната (5 586). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство в областта нараства близо 1.8 пъти, като за страната този ръст е близо 1.6 пъти.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 557 души, а за страната намалението е с 45 836 души.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. в област Добрич са функционирали 172 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.5 хил., а на леглата – 29.6 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 6.8 и 4.9%, а леглата в тях намаляват с 4.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 715.9 хил., или с 1.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2018 г. е 18, а новопостроените жилища в тях са 195. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 9 по – малко, или с 33.3%, а жилищата в тях се увеличават със 138, или с 242.1%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 83.3%, а с тухлена – 16.7%.

Област Добрич е на десето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След областите Пловдив – 91 сгради с 274 жилища в тях, Варна – 88 сгради с 502 жилища, и Бургас – 69 сгради с 381 жилища.

Вътрешна и външна миграция в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 113 471 лица, от които 43.0% мъже и 57.0% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 286 (16.1%). Сред тях 278 (1.5%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 9.9%, Благоевград – 7.0%, и Пловдив – 6.0%.

През 2017 г. жителите на област Добрич, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 2 916 души. От тях, 1 464 лица (50.2%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 622 (42.5%) са мъже и 842 (57.5%) са жени.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 55 жилища в тях и 6 144 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 18 543 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 68.4%, жилищата в тях – със 103.7%, а общата им застроената площ – със 140.0% . Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 45.2%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 23.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Добрич са функционирали 154 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.1 хил., а на леглата – 26.3 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.1 и 4.4%, а леглата в тях намаляват с 13.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 430.2 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Детски ясли в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 970 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства с 14, или с 2.1%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 587 места, а яслените групи в състава на ДГ – са 80.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2018 г. се увеличават с 6.2 хил. или с 16.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 43.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.7% (до 10.4 хил.), а в частния сектор – с 22.6% (до 32.9 хиляди).