Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Регистрираните юридически бракове през 2017 г. в област Добрич са 886 и са с 23 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 593. От всички регистрирани бракове в областта 59.7% (529) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 357 брака. Коефициентът на брачност е 5.0‰, В област Добрич има незначително намаление на този показател като спрямо 2015 г. и 2016 г. е с 0.1‰. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Добрич са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 25.1 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 0.7%, броят на стаите запазва нивото си, а леглата в тях намаляват с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 259.2 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2018 г. намаляват с 2.9 хил. или с 6.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 40.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 0.1% (до 10.4 хил.), а в частния сектор намалението е с 8.8% (до 30.0 хиляди).

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.1%, или с 0.5 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 0.7%., а в частния сектор намалението е с 1.7%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2018 г. е 16, а новопостроените жилища в тях са 19. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 16 по – малко, или с 50.0%, а жилищата в тях намаляват с 66, или със 77.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 62.5%, а с тухлена – 37.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 55 жилища в тях и 7 920 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради със 17 253 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 31.3%, общата им застроената площ – с 28.9%, а броят на жилищата в тях е без промяна. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 31.1%, а разгънатата им застроена площ е по-малко със 7.0%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. на територията на област Добрич са регистрирани 134 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 163, а на загиналите – 22 души. Делът на пътнотранспортните произшествия, на ранените и на загиналите от общия брой за страната е съответно 1.9, 1.9 и 3.2%. В сравнение с 2016 г както на пътнотранспортните произшествия, така и броят на загиналите и ранените лица в областта намаляват съответно със 7.6, 8.3 и 8.4%. По брой на пътнотранспортните произшествия, загиналите и ранените лица през 2017 г., област Добрич се нарежда на 17-то място сред областите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Добрич са функционирали 167 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.2 хил., а на леглата – 29.7 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нараства съответно с 3.7, 2.5 и 2.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 701.0 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2015 – 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 73.2 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока – 77.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.9 години.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2017 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. в област Добрич годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 234 лв., което е с 6.8% повече спрямо 2016 г. (4 901 лева). Той е с 352 лв. по-нисък от средния за страната (5 586). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство в областта нараства близо 1.8 пъти, като за страната този ръст е близо 1.6 пъти.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 557 души, а за страната намалението е с 45 836 души.