Население и демографски процеси в област Добрич през 2018 година (окончателни данни)

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 000 039 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен (186 495 души) и преди област Шумен (172 355 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 314 души, или с 1.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Добрич са функционирали 39 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.9 хиляди. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване и на леглата в тях нараства съответно с 11.4 и 8.1%, а броят на стаите намалява с 1.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2018 година

• През 2018 г. в област Добрич икономически активните лица са 82.8 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 55.2% при 55.3% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.9% за мъжете и 47.0% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на четиринадесето място, а по коефициент на икономическа активност – на седмо място. С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 63.3%. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2018 г. намалява с 2.3 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2017 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2017 г. възлизат на 270.2 млн. евро, което е с 10.7% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 10.5% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Пловдив.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.9 хил., а на леглата – 4.1 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.5%, а броят на стаите и леглата в тях намаляват съответно с 6.4 и 4.1%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 29, а новопостроените жилища в тях са 62. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 4 по-малко, или с 12.1%, а жилищата в тях се увеличават с 15, или с 31.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 43 жилища в тях и с 5 224 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 42 други сгради с 19 362 кв. м РЗП.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 335.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 14.3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 130.3 млн. лв. и в селскостопанския сектор – 118.6 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 74.1% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 11.2 млн. лв. и са с 23.5% повече в сравнение с 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 5.1 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 14.3, 20.1 и 25.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2018 г. намаляват с 2.9 хил. или със 7.2% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 37.5 хиляди.