Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата – 8.2 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства със 17.2%, а стаите и леглата в тях намаляват съответно с 1.4 и 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 43.4 хил., или с 4.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

138 години Българска статистика

Пълен текст в PDF файл

На 25 юни 2018 г. статистическата институция в България навършва 138 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите – основоположник на днешния Национален статистически институт. Закон за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 72 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториалното статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена през годините, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

За изминалите години българската статистика е постигнала много в информираността на обществото и стремежа на статистиците да осигурят статистическия образ на действителността независимо от времето.

Основни данни за културата в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в страната действат 191 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 6.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 241 хил. фондови единици. През 2017 г. броят на културните ценности нараства с 1.8% в сравнение с 2016 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2017 г. техният брой е 7 515. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 455 квадратни метра.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига  2 032 лв., при средна цена за страната 872 лв. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич се увеличава  с 26.8%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2018 г. е 28, а новопостроените жилища в тях са 42. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 15 повече, или със 115.4%, а жилищата в тях се увеличават с 13, или с 44.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 64.3%, а с тухлена – 35.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 27 жилища в тях и с 2 560 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 24 323 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно със 17.4, 65.1 и 41.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст със 72.2%, а разгънатата им застроена площ – с 208.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.2 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нарастват съответно с 27.8, 61.6 и 62.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 11.8 хил., или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2018 г. намаляват с 0.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 37.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1% (до 10.2 хил.), а в частния сектор броят им намалява с 0.5% (до 26.8 хиляди).

Образованието в област Добрич през 2017/2018 учебна година

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 5.0 хил. деца, или с 5.7% по-малко в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I – IV клас) се обучават 6.1 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 4.7 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 607 и 396 ученици.
  • Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 722.

Население и демографски процеси в област Добрич през 2017 година (окончателни данни)

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 050 034 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен (188 433 души) и преди област Шумен (172 966 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 293 души, или с 1.3%.

Мъжете са 85 739 (48.7%), а жените – 90 406 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат     1 054 жени, при 1 060 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.