Издателска дейност в област Плевен през 2017 година

 ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Плевен са издадени:

 • 238 книги с годишен тираж 39 хиляди
 • 17 брошури с годишен тираж 2 хиляди
 • 6 регионални вестника с годишен тираж 703 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

Дейност на културните институции в област Плевене през 2017 година

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

 

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Образование в област Плевен през учебната 2017/2018 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Пълен текст PDF файл

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
 • В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.9 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.9 хиляди.
 • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 Пълен текст в PDF файл

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 58.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и     спомагателни дейности” – с 14.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 11.8%, „Строителство” – с 11.5%,        „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 7.4%  и  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности“ – с 19.0%, и „Транспорт, складиране и пощи“ –  с  6.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2017 година

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

 

През 2017 г. в област Плевен броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 370. В сравнение с 2016 г. (365) броят им се увеличава с 1.4%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • 78.9% са непълнолетни, а 21.1% – малолетни;
 • Момчета са 295 (79.7%), а момичета – 75, или 20.3%;
 • Учащи са 223 малолетни и непълнолетни лица, или 60.3%;
 • В криминогенна семейна среда са живели 226 (61.1%) малолетни и непълнолетни.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

И   ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2017 г. в област Плевен функционират 13  заведения за болнична помощ с 2 199 легла в тях (табл.1).

Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

 

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2017 година

 Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Бракове

 

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 796 юридически брака – със 93 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.1%. От всички регистрирани бракове 72.1% (574) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 222 брака.

 

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2017 година

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО

 СТОПАНСТВО  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Цени на сделките със земеделска земя в област Плевен през 2017 година

 

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Плевен достига 949 лева/дка. В сравнение с 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с  19.1%.

През 2017 г. средната цена на един декар  земеделска земя в страната е 872 лв./дка, или с 77 лв. по-ниска от тази в област Плевен. По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Детски ясли в област Плевен през 2017 година

 ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г.в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 293 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 193 места, а в селата 6 със 100 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява с 38, или с 2.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.1 хил., от които 53.3 хил. са мъже, а 43.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.2 хил. , а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 4.6 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 46.4% (при 51.5% за страната), съответно 53.0% за мъжете и 40.4% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост на осемнадесето място.