Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година.

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради  с 16 жилища в тях  с 1 837 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 8 288 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 63.2%, жилищата в тях – с 68.6%, а тяхната РЗП – със 73.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради са по-малко  с 39.5%, а общата им застроена площ – с  27.8%.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2016 г. възлизат на 187.6 млн. евро, което е с 33.6% по-малко в сравнение с 2015 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 СНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година. 66.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Годишна статистика на заетостта в област Плевен през 2016 година

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 758 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява със 842 души или с 1.4%. Увеличение се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (12.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (6.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (6.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост” (11.7%).

Индикатори за бедност и социално включване в област Плевен през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност общо за страната e 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.

За 2016 г. в област Плевен размерът на линията на бедност е 291.08 лв. средно   месечно на лице от домакинство. Под прага на тази линия са били 20.2% от населението на областта.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2016 година

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016  ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Плевен са приключили делата за 1 332 извършени престъпления. Делата за 631 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 574 – с условно осъждане, за 16 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 108 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 205 извършени престъпления, което е по-малко с 1.0% в сравнение с 2015 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2016 г. е 1 359, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 650 лица (47.8% от общия брой на обвиняемите);
  • условно осъдени са 585 лица, или 43.1% от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 110 лица, или 8.1% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдателна присъда са получили 11 обвиняеми лица (0.8%);
  • на 3 лица (0.2%) делата са прекратени.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Плевен през 2016 година

 ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Плевен са регистрирани 225 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 305, а на убитите – 28 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 2.7% и намаление на ранените и убитите с 1.0 и 6.7%. (Фиг.1).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2017 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРEТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.6 хил., от които 52.8 хил. са мъже, а 44.8 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.8 хил., а спрямо третото тримесечие на 2016 г. се увеличават с 0.2 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 46.1% (при 53.2 за страната), съответно 51.9% за мъжете и 40.8% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост на двадесет  и трето място.

 

 

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2017 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  3.3%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 2.7% и „Финансови и застрахователни дейности ” – с 2.0%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 12.7% , „Други дейности” – с 10.6%, „Култура, спорт и развлечения” – с 8.9%  и „Операции с недвижими имоти“ –  с  6.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през третото тримесечие на 2017 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

През трeтото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради  с 51 жилища в тях и със 7 045 кв. м разгъната застроена площ, и на 43 други сгради с 11 485 кв. м разгъната застроена площ.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства със 111.1%, жилищата в тях близо пет пъти, а общата им  застроена площ – с 266.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 48.3%, но общата им застроена площ намалява – с  37.2%.