Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2016 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2016 година е 1 825 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 2.1%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 300 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 080 лева. В сравнение с 2015 г. показателят бележи ръст с 3.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 98.3 хил., от които 54.5 хил. са мъже, а 43.8 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.7 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. почти не се променя.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 46.6% (при 52.3% за страната), съответно 53.8% за мъжете и 40.0% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на единадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и първо.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2016 година

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

На територията на област Плевен през 2016 г. функционират единадесет депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране с обща площ 318 дка.

Количеството на  събраните битови отпадъци през 2016 г. е около73 хил.т, което е на равнището на предходната година. През 2016 г. 30.4% от събраните битови отпадъци са предадени за третиране и рециклиране, което води до намаление на дела на окончателно депонираните отпадъци. Количеството на депонираните отпадъци се оценява на 51 хил.т., или 69.6% от събраните битови отпадъци (94.4% за 2015 г.).

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

(Предварителни данни)

 Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 27. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите се увеличават със 120.0%, а жилищата в тях намаляват с 4, или с 12.9% (фиг. 1).

Наети лица и средна брутна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2017 г. намаляват с 1.1% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:, „Строителство” –  с 13.1%,  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 6.0%, „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Финансови и застрахователни дейности” – с 4.9, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 3.2%, „Образование” – с 1.4% и „Добивна промишленост“ –  с  1.1%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен през 2016 година

 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 309.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 37.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селското стопанство – 99.5 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 56.2 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 50.3% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 14.3 млн. лв. и са близо 2 пъти по-малко в сравнение с 2015 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година.

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради  с 16 жилища в тях  с 1 837 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 8 288 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 63.2%, жилищата в тях – с 68.6%, а тяхната РЗП – със 73.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради са по-малко  с 39.5%, а общата им застроена площ – с  27.8%.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2016 г. възлизат на 187.6 млн. евро, което е с 33.6% по-малко в сравнение с 2015 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 СНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година. 66.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Годишна статистика на заетостта в област Плевен през 2016 година

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 758 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява със 842 души или с 1.4%. Увеличение се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (12.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (6.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (6.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост” (11.7%).