Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2017 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2017 г. възлизат на 226.5 млн. евро, което е с 20.7% повече в сравнение с 2016 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.9% и съответно 40.4% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2017 година

На територията на област Плевен през 2017 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017 г. е 19 дка.

Общо образуваните битови отпадъци на територията на област Плевен през 2017 г. са 85 хил.т отпадъци, като спрямо 2016 г. се увеличават с 16.4%. Депонираните  битови отпадъци през 2017 г. са 11 хил.т, които са със 78.4% по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.

Брутен вътрешен продукт за област Плевен през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 884 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 687 лева. В сравнение с 2016 г. показателят бележи ръст с 8.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2018 година

От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2018 г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 62.1 хил., мъжете – 34.7 хил., жените – 27.4 хил. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  1.6 процентни пункта и достига 60.7% от населението.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2018 година.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.5 хил., от които 52.2 хил. са мъже, а 41.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намаляват със 7.0 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.8 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 45.1% (при 52.5% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 38.3% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост на двадесет и трето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 8.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 2.3%  и „Образование” – с 2.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 15.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.6%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 341.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 10.4%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селското стопанство – 114.4 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 58.0 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 50.5% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 6.5 млн. лв. и са близо 2 пъти по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2017 година.

  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 678, като броят им намалява с 1.2% в сравнение с 2016 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 39.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.9%, „Преработваща промишленост”- 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 430 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява със 328 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (11.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.8%), и „Финансови и застрахователни дейности” (2.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” (11.2%).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.