ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2018 година

 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 100.5 хил., от които 54.3 хил. са мъже, а 46.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.1 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 2.9 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 48.3% (при 53.3% за страната), съответно 54.3% за мъжете и 42.7% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост на деветнадесето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 58.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 11.3%, „Транспорт, складиране и пощи“ –  с  5.0%, „Други дейности“ – с 4.2%, „Строителство” – с 4.0% и „Административни и спомагателни дейности” – с 1.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.9%, „Култура, спорт и развлечения” – с 4.4% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 3.3%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2017 година

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Плевен са приключили делата за 1 635 извършени престъпления. Делата за 677 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 659 – с условно осъждане, за 18 – с оправдаване, за 15 – с прекратяване, и за 266 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 336 извършени престъпления, което е повече с 10.9% в сравнение с 2016 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 1 560, от които:

 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 631 лица (40.4% от общия брой на обвиняемите);
 • условно осъдени са 631 лица, или 40.4% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 265 лица, или 17.0% от общия брой на обвиняемите;
 • оправдателна присъда са получили 18 обвиняеми лица (1.2%);
 • на 15 лица (1.0%) делата са прекратени.

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

 

През 2017 г., линията на бедност в област Плевен е 314.6 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.1 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 14.8% от населението в областта, при 23.4% за страната.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017

 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Плевен е 146 479. В градовете се намират 60.2% от всички жилища в областта, а в селата – 39.8%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Плевен се увеличава с 59 или 0.04% (табл. 1).

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 224 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 294, а на убитите – 23 души. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление на тежките пътнотранспортни произшествия с 0.4% и на ранените и убитите с 3.6 и 17.9%. (Фиг.1).

 

Издателска дейност в област Плевен през 2017 година

 ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Плевен са издадени:

 • 238 книги с годишен тираж 39 хиляди
 • 17 брошури с годишен тираж 2 хиляди
 • 6 регионални вестника с годишен тираж 703 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

Дейност на културните институции в област Плевене през 2017 година

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

 

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Образование в област Плевен през учебната 2017/2018 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Пълен текст PDF файл

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
 • В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.9 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.9 хиляди.
 • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.