Детски ясли в област Плевен през 2017 година

 ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г.в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 293 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 193 места, а в селата 6 със 100 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява с 38, или с 2.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.1 хил., от които 53.3 хил. са мъже, а 43.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.2 хил. , а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 4.6 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 46.4% (при 51.5% за страната), съответно 53.0% за мъжете и 40.4% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост на осемнадесето място.

Раждаемост и смъртност в област Плевен през 2017 година

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 2 125 родени деца, като от тях 2 112 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените  е намалял с 70 деца, или с 3.2%.

Коефициентът на обща раждаемост1 през 2017 г. намалява с 0.1‰ спрямо 2016 г. и е 8.6‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.7‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Белене (4.3‰) и Пордим (5.8‰).

Броят на живородените момчета (1 089) е със 66 по-голям от този на живородените момичета (1 023), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8%  и  „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%.  Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ – с 23.4%, и „Операции с недвижими имоти“ –  с  17.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през първото тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 27 жилища в тях с 3 591 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 13 828 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 68.8%, а тяхната РЗП – с 95.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради се запазва, а общата им застроена площ се увеличава – с 66.8%.

Население и миграция в област Плевен през 2017 година

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Статистика на околната среда в област Плевен през 2016 година

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

 

През 2016 г. 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 99 л/ден през 2015 г. на 100 л/ден през 2016 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. С най- голямо потребление са областите София – столица (127л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през 2017 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

В област Плевен през 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 103.2 хил., или 69.2% от населението на същата възраст от областта. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) нараства с 2.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица през 2017 г. в област Плевен е 94.8 хил., или 44.8% от населението на 15 и повече навършени години.

Най-много са заетите лица със средно образование – 57.9 хил., следвани от заетите с  висше образование – 27.9 хил., и с основно и по-ниско образование – 9.0 хиляди.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2016 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2016 година е 1 825 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 2.1%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 300 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 080 лева. В сравнение с 2015 г. показателят бележи ръст с 3.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 98.3 хил., от които 54.5 хил. са мъже, а 43.8 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.7 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. почти не се променя.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 46.6% (при 52.3% за страната), съответно 53.8% за мъжете и 40.0% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на единадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и първо.