Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Търговище през 2018 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Търговище достига 1 038 лв., което е с 34.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено и в цената на нивите – също с 34.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАЙ 2019 ГОДИНА

През май 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 015 легла, от които 22 хотели с 1 054 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 17 387, като от тях 12 030 са от български граждани, а 5 357 – от чужденци. Спрямо май 2018 г. нощувките бележат увеличение с 5.7%, като при гостите от страната увеличението е с 16.2%, а при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 12.2%. През май 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 66.8% от всички нощувки на български граждани и 34.7% от тези на чужденци.

Oсновни данни за културата в област Враца през 2018 година

Към 31.12.2018 г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 143.1 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 2.5 хил. нови фондови единици, от които 93.3% са от направени през 2018 г. дарения. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Враца, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2018 г. се увеличава с 4.5% и достигат 9.7 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ловеч достига 614 лева. В сравнение с 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 8.7%. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено в цената на нивите – с 10.7%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 36.7% ( табл. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 910 легла, като 17 от тях са болници с 2 612 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 205 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2019 година

През май 2019 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.4 хил., а на леглата – 49.4 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%.

Дейност на местата за настаняване през май 2019 г. в област Шумен

През май 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 764, а на леглата – 1 586. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата се увеличава с 0.2%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил през 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 5 с 961 легла, заведенията за извънболнична помощ са 30 с 18 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1).

В сравнение с 2017 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях намалява с 4.9%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 605 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 807.3 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на шесто място в страната по този показател. Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (979.9 на 100 000 души от населението), Смолян (974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7). Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2018 г. е 759.6 на 100 000 души от населението.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2017 година остават без промяна. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2019 година

През май 2019 г. в област Бургас са функционирали 295 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 34.4 хил., а на леглата – 82.4 хиляди.