Население в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна.
Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 202 694 души, а най-малък е гр. Китен – 925 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 754, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) – 3 души.

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Силистра е 110 562 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Търговище (112 474) и преди областите Габрово (110 254 души) и Смолян (107 282 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 395 души, или с 1.2%. Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

Население и демографски процеси в област Враца през 2017 година

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

Брой и структура на населението

 

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2017 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 165 645 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 082 души, или с 1.8%.

В общия брой на населението жените са повече (50.8%), или на 1000 мъже се падат 1 033 жени.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през месец февруари 2018 година

 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През февруари 2018 г. в област Ловеч са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла, от които 42 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата 3 710. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а на леглата в тях намаляват – с 2.5%. Спрямо февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се намалява с 1.4%, но леглата в тях се увеличават – с 0.5%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 432 като 17 024 (97.7%) от тях са от български граждани, а 408 (2.3%) – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките се увеличават с 5.1%. В сравнение със същия период на предходната година през февруари 2018 г. реализираните нощувки се увеличават – с 11.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2018 година

PDF файл

През февруари 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 904 747 лв., или с 0.6% повече в сравнение с февруари 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2018 година

PDF файл

През месец февруари 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. в областта достигат 116.4 хил. лв., или с 28.4% по-малко в сравнение с февруари 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2017 г.

Пълен текст в PDF файл

• През 2017 г. в област Добрич икономически активните лица са 87.5 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 57.5% при 55.4% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 65.6% за мъжете и 49.9% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на четиринадесето  място, а по коефициент на икономическа активност – на шесто място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 63.0%. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2017 г. нараства с 3.7 процентни пункта.

Население в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Шумен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2017 г. населението на област Шумен е 172 966 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място по брой на населението, непосредствено след Добрич (176 145 души) и преди Враца (165 645 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 510 души, или с 0.9%, при намаление от 0.7 % общо за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2018 година

PDF файл
 

През февруари 2018 г. в област Благоевград са функционирали 216 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 16.2 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява със 7.3% и леглата в тях съответно – с 1.1%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 221.8 хил., или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките (със 17.3%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. В останалите места за настаняване реализираните нощувки бележат намаление.
През февруари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.9% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.6% от нощувките на чужденци и 27.5% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 5.1 и 23.6%.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2016 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2016 година е 1 825 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 2.1%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 300 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 080 лева. В сравнение с 2015 г. показателят бележи ръст с 3.7%.