Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла, като в сравнение с 2016 г. легловият фонд на многопрофилните болници не се променя.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 29.8 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 9.3, а с медицински специалисти по здравни грижи – 55.4.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 475 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 1 122 извършени престъпления – от тях за 568 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 554 – с условно осъждане. Делата за 35 престъпления са завършили с прекратяване, за 48 – с оправдаване, а за 270 – с освобождаване от наказание.

През 2017 г. в област Варна обвиняеми са били 1 426 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 531 лица, или 37.2% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 543 (38.1%) лица;
  • освободени от наказателна отговорност са 271 (19.0%) лица;
  • оправдани са 45 обвиняеми лица (3.2%);
  • на 36 лица делата са прекратени (2.5%).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 2 001 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 16 449, като от тях 10 350 са от български граждани, а 6 099 – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 82.0%, а при гостите от страната с 12.6%. През май 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.4% от всички нощувки на български граждани и 15.3% от тези на чужденци.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 5 с 1 011 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 20 легла.
В сравнение с 2016 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ и леглата в тях остава без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 655 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 834.9 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на шесто място в страната по този показател. Най-висока е стойността на показателя за област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а най-ниска – в област Ямбол (361.1). Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Кюстендил са 29 с 18 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина 14 заведения са медицински центрове с 18 броя леглови фонд.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 553 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 0.7%.

Осигуреността на населението с болнични легла e една от най-високите в страната – 955.4 на 100 000 души при средно за страната – 748.1.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 21, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории -7 и.

През 2017 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис.

Издателска дейност в област Ловеч през 2017 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 1 300 821 лв., или със 7.5% по-малко в сравнение с май 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 17.8%, а тези от нощувки на български граждани – с 3.5%.

Издателска дейност в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са издадени 47 книги с тираж 8 800 бр. и 11 брошури с тираж 1 805 броя.
През 2017 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 82 500 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 13.8%.

Раждаемост в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен са регистрирани 1 419 родени деца, като от тях 1 409 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 159 деца, или с 10.1%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2017 г. е 8.1‰, а през предходната 2016 г. – 9.0‰. Броят на живородените момчета е 701 и е със 7 по-малък от този на живородените момичета (708), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 010 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 840 и 569 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.8‰, а в селата – 8.5‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 8.7‰.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 55 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Търговище остава без промяна, а легловият им фонд е с 2.6% повече.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Търговище функционират 3 многопрофилни болници с 594 легла и 1 специализирана болница с 30 легла.