ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 6 547 деца, като е регистрирано намаление от 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни училища са 815 и в професионални гимназии – 834 ученици.

• Завършилите висше образование през 2018 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6 645 души.

Образование в област Смолян през 2018/2019 учебна година

Предучилищно образование

През 2018 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 49, като 19 от тях са в градовете на областта, а 30 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 779, което е с 93 деца или със 3.2% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 386 са момичета и 1 393 – момчета. Детските групи са 148, от които 146 са целодневни и 2 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 12 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 57, като в градовете той е значително по-голям – 100, а в селата – 30. За страната този показател е 119 (154 в градовете и 62 в селата). Средният брой деца формиращи една група е 19, съответно – 22 в градовете и 15 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 898, като на 100 деца се падат 140 места. За страната на 100 деца се падат 107 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 316 души, от които 298 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2018/2019 година намалява с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.

Образованието в област Варна през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.9 и 1.6 хил. ученици.

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 24.6 хиляди.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 588 лица, от които 92 чужди граждани.

Образованието в област Шумен през 2018 година

Общо образование

Към 01.10.2018 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 1. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 14 404, като жените са 7 111, или 49.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2019 г. са 28.5 хиляди.

Детски ясли в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 745 места в тях .

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Смолян през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Смолян на отчет[1] в детските педагогически стаи (ДПС) саводени 120 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2017 г. намалява с 2 лица (1.6%) .

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 71.7%, а малолетни (на възраст от 8 до 13 г.) са 28.3%;
  • Момчета са 101 лица (84.2%), а   момичета – 19 или 15.8%;
  • Учащи са 107 лица (89.2%);
  • В криминогенна среда живеят 87 лица (72.5%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 39, или 32.5% от всички водени на отчет лица като 48.7% от тях са малолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените нараства с 8.3%.


[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2019 г. нарастват с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 21.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 3.5%, а в частния сектор – с 1.5%.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.5%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на март 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 4.2%, а в частния сектор – с 1.7%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през март 2019 година

По данни на Националния статистически институт през март 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 50.4 хил., от които 27.8 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени.