Отворени данни

Източник на данните - Инфостат
Име на набора от данниИнформация за колонитеИнформация за кодовите списъци
БРАКОРАЗВОДИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИКолониКодови списъци
ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ОБЩИНИКолониКодови списъци
ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛКолониКодови списъци
МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2015 Г.)КолониКодови списъци
НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
ОБЩ ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
ОБЩ РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦАКолониКодови списъци
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦАКолониКодови списъци
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИКолониКодови списъци
ПАРИЧЕН ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
ПАРИЧЕН РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯКолониКодови списъци
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (СРЕДНО НА ЛИЦЕ)КолониКодови списъци
ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2008)-ДИНАМИЧЕН РЕДКолониКодови списъци
ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНАКолониКодови списъци
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ - ГОДИШНИ ДАННИКолониКодови списъци
РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕКолониКодови списъци
СБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
СБОРЕН БАЛАНС НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯКолониКодови списъци
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯКолониКодови списъци
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕКолониКодови списъци
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВАКолониКодови списъци
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕКолониКодови списъци
СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2015 Г.)КолониКодови списъци
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
УМИРАНИЯ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛКолониКодови списъци
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИКолониКодови списъци
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.12. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КИД-2008 (A38)КолониКодови списъци