Отворени данни

Източник на данните - Инфостат
Име на набора от данниИнформация за колонитеИнформация за кодовите списъци
1БРАКОРАЗВОДИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
2ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИКолониКодови списъци
3ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ОБЩИНИКолониКодови списъци
4ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛКолониКодови списъци
5КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО ПОЛ И 10-ГОДИШНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИКолониКодови списъци
6КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ПО ПОЛ И 10-ГОДИШНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИКолониКодови списъци
7ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ, 2011 - 2016 ГОДИНАКолониКодови списъци
8МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
9МУЗЕИ - ЕКСПОНАТИ И ПОСЕЩЕНИЯ ПО ОБЛАСТИКолониКодови списъци
10НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2016 Г.)КолониКодови списъци
11НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
12ОБЩ ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
13ОБЩ РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
14ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦАКолониКодови списъци
15ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦАКолониКодови списъци
16ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИКолониКодови списъци
17ПАРИЧЕН ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
18ПАРИЧЕН РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
19ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
20ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯКолониКодови списъци
21ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (СРЕДНО НА ЛИЦЕ)КолониКодови списъци
22ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2008)-ДИНАМИЧЕН РЕДКолониКодови списъци
23ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНАКолониКодови списъци
24РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ - ГОДИШНИ ДАННИКолониКодови списъци
25РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕКолониКодови списъци
26СБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
27СБОРЕН БАЛАНС НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
28СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
29СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
30СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
31СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯКолониКодови списъци
32СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯКолониКодови списъци
33СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕКолониКодови списъци
34СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВАКолониКодови списъци
35СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕКолониКодови списъци
36СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
37СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2016 Г.)КолониКодови списъци
38ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
39УМИРАНИЯ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛКолониКодови списъци
40ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИКолониКодови списъци
41ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.12. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КИД-2008 (A38)КолониКодови списъци