Отворени данни

Източник на данните - Инфостат
Име на набора от данниИнформация за колонитеИнформация за кодовите списъци
1БРАКОРАЗВОДИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
2ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИКолониКодови списъци
3ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ОБЩИНИКолониКодови списъци
4ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛКолониКодови списъци
5МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
6НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2016 Г.)КолониКодови списъци
7НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
8ОБЩ ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
9ОБЩ РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
10ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦАКолониКодови списъци
11ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦАКолониКодови списъци
12ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИКолониКодови списъци
13ПАРИЧЕН ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
14ПАРИЧЕН РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
15ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИКолониКодови списъци
16ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯКолониКодови списъци
17ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (СРЕДНО НА ЛИЦЕ)КолониКодови списъци
18ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2008)-ДИНАМИЧЕН РЕДКолониКодови списъци
19ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНАКолониКодови списъци
20РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ - ГОДИШНИ ДАННИКолониКодови списъци
21РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕКолониКодови списъци
22СБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
23СБОРЕН БАЛАНС НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
24СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
25СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
26СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
27СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯКолониКодови списъци
28СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯКолониКодови списъци
29СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕКолониКодови списъци
30СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВАКолониКодови списъци
31СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕКолониКодови списъци
32СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕКолониКодови списъци
33СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2016 Г.)КолониКодови списъци
34ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.КолониКодови списъци
35УМИРАНИЯ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛКолониКодови списъци
36ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИКолониКодови списъци
37ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.12. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КИД-2008 (A38)КолониКодови списъци