Броят на първоначалните училища през учебната 1890/1891 година

През учебната 1890/1891 година броят на първоначалните училища е 4 193. Женските училища са 116, мъжките  – 1 009, а смесените – 3 068. В тях са се обучавали 269 314 ученици от I – IV отделение. Един учител е преподавал средно на 45 ученици.


Територията на България през 1889 година

През 1889 г. територията на България е с площ 95 704.5 кв. км, разпределена в следните категории:

  • необработваемите земи представляват 50.86% от цялата територия на страната
  • горите и заблатените местности са 19.50%
  • земите, които служат за различни земеделски цели, са 29.64%. За такива цели са били определяни земите, които могат да се засяват, да са пасбища и на които могат да се отглеждат лозя.


Население по професии през 1893 година

На 1 януари 1893 г. започва четвъртото преброяване на населението в Княжество България. Според резултатите от най-мащабното статистическо изследване в държавата населението е разпределено по звание и занятие. Почти три четвърти от населението в княжеството – 73.92%, се е занимавало със селско стопанство, 12.81% – с индустрия, 5.21% – с търговия и съобщения, 3.59% са със свободни професии (адвокати, учители, медици, инженери, писатели, художници и др.), 3.01% – войска, полиция, администрация и духовенство, и 1.46% – некласирани. Най-много войска и полиция (2.80%) и администрация (2.90%) има в Софийски окръг, а духовенство (0.71%) – в Пловдивски окръг.