Икономически дейности

Динамичен ред: Labour_4.2.2.1.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, среден брой платени часове и средна брутна и нетна месечна заплата през октомври 2010 г. по пол и икономически дейности - общо на пълно и непълно работно време
Икономически дейности
(КИД-2008)
Наети лица Платени часове Брутна месечна заплата Нетна месечна заплата
общо в т.ч. платени часове за извън-реден труд общо в т.ч. ДТВ за извън-реден труд в т.ч. ДТВ за работа на смени коефици-ент на вариация медиана
Брой Брой Брой Левове Левове Левове % Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 272 509 158 0.77 603 4.39 2.26 0.20 432 479
Добивна промишленост 24 268 165 1.46 956 15.81 22.45 1.16 820 758
Преработваща промишленост 524 606 163 1.43 530 7.57 2.46 0.31 400 419
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 31 764 169 4.12 1 291 40.62 15.94 0.92 1 137 1 031
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 35 536 167 1.44 580 8.16 1.42 0.73 520 459
Строителство 158 352 155 0.40 558 2.53 0.31 0.74 478 441
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 422 584 154 0.17 486 0.94 0.63 0.54 369 384
Транспорт, складиране и пощи 142 021 159 0.74 651 4.57 6.24 0.85 482 519
Хотелиерство и ресторантьорство 114 313 143 0.13 347 0.58 0.59 0.73 335 273
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 63 631 164 0.44 1 313 4.06 2.74 1.14 916 1 063
Финансови и застрахователни дейности 58 445 163 0.23 1 176 2.65 0.02 1.00 900 945
Операции с недвижими имоти 24 993 155 0.11 584 0.42 0.45 2.82 403 466
Професионални дейности и научни изследвания 72 304 155 0.04 762 0.41 0.17 1.37 506 611
Административни и спомагателни дейности 114 289 148 1.18 380 3.32 2.08 1.01 290 301
Държавно управление 116 947 166 0.19 789 1.27 0.16 0.65 644 628
Образование 167 542 163 0.16 650 0.81 0.08 0.41 630 514
Хуманно здравеопазване и социална работа 134 233 157 1.88 627 9.60 7.23 0.66 511 497
Култура, спорт, развлечения 31 434 161 1.41 529 3.71 1.25 1.59 431 420
Други дейности 35 249 147 0.05 428 0.22 (0.04) 1.52 325 337
Мъже
Общо 1 097 738 159 0.94 650 5.88 3.06 0.30 450 517
Добивна промишленост 19 683 165 1.53 982 16.80 23.86 1.28 864 779
Преработваща промишленост 258 485 163 1.52 600 9.11 3.47 0.45 457 475
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 24 454 170 4.84 1 340 47.50 17.80 1.08 1 172 1 072
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 23 635 168 1.95 597 11.23 1.95 0.90 546 472
Строителство 132 207 156 0.44 556 2.71 0.34 0.81 493 440
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 191 770 155 0.17 532 1.02 0.65 0.84 392 422
Транспорт, складиране и пощи 101 250 161 0.82 679 5.18 7.06 1.06 484 541
Хотелиерство и ресторантьорство 38 360 143 0.20 372 0.90 0.76 1.31 335 293
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 36 068 164 0.61 1 389 5.73 2.20 1.55 954 1 129
Финансови и застрахователни дейности 18 375 160 0.18 1 383 2.11 (0.04) 1.94 1 032 1 120
Операции с недвижими имоти 12 291 158 (0.19) 611 (0.63) 0.86 3.86 413 488
Професионални дейности и научни изследвания 29 478 155 0.05 836 0.41 0.18 2.19 511 674
Административни и спомагателни дейности 80 547 152 1.59 377 4.48 2.58 1.25 290 299
Държавно управление 39 712 167 0.33 862 1.92 0.36 1.17 694 688
Образование 34 533 161 0.26 711 1.01 0.30 1.10 622 564
Хуманно здравеопазване и социална работа 28 977 150 2.26 758 15.03 8.81 1.54 550 605
Култура, спорт, развлечения 14 757 161 1.11 586 3.10 1.17 2.70 448 469
Други дейности 13 158 149 (0.09) 451 (0.43) (0.10) 2.37 344 357
Жени
Общо 1 174 770 158 0.61 560 3.00 1.51 0.26 418 444
Добивна промишленост 4 585 169 1.14 842 11.58 16.42 2.65 679 667
Преработваща промишленост 266 121 163 1.35 463 6.07 1.48 0.40 365 365
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 7 310 166 1.71 1 127 17.59 9.75 1.64 1 010 896
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 11 901 166 0.42 546 2.06 0.37 1.24 482 431
Строителство 26 145 153 0.18 566 1.59 0.13 1.81 405 448
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 230 814 153 0.18 447 0.88 0.61 0.68 362 352
Транспорт, складиране и пощи 40 771 154 0.53 582 3.05 4.20 1.33 480 462
Хотелиерство и ресторантьорство 75 953 143 0.09 334 0.41 0.51 0.86 335 262
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 27 563 164 0.21 1 213 1.87 3.44 1.65 886 978
Финансови и застрахователни дейности 40 070 164 0.25 1 081 2.90 / 1.10 855 864
Операции с недвижими имоти 12 701 153 / 558 / (0.06) 4.10 400 445
Професионални дейности и научни изследвания 42 826 156 0.03 711 0.42 0.16 1.70 500 568
Административни и спомагателни дейности 33 742 141 0.19 387 0.55 0.86 1.70 291 306
Държавно управление 77 235 165 0.12 751 0.94 0.06 0.77 619 597
Образование 133 009 163 0.13 634 0.76 0.03 0.41 632 501
Хуманно здравеопазване и социална работа 105 256 159 1.77 591 8.11 6.79 0.67 502 467
Култура, спорт, развлечения 16 677 161 1.67 478 4.25 1.32 1.39 416 378
Други дейности 22 091 145 / 414 / / 1.96 313 326

Пояснителни бележки:
1.Обхват по икономически дейности: не се включват дейностите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2010 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
16.01.2013