Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 096 1 973 1 520 453 7 123 5 645 1 478
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 054 817 641 176 2 237 1 769 468
Северна и Югоизточна България
Северозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 267 303 232 71 964 765 199
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 403 116 91 25 287 245 42
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 231 69 50 19 162 110 52
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 40 16 13 3 24 22 2
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 283 77 56 21 206 174 32
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 89 31 24 7 58 51 7
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 194 40 36 4 154 121 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 64 18 16 2 46 37 9
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 194 38 29 9 156 121 35
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 72 16 12 4 56 50 6
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 365 79 61 18 286 239 47
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 138 35 26 9 103 85 18
Северен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 141 231 178 53 910 731 179
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 280 86 65 21 194 155 39
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 445 93 71 22 352 281 71
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 90 24 18 6 66 55 11
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 167 38 28 10 129 107 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 25 8 8 - 17 14 3
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 172 41 37 4 131 105 26
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 54 25 24 1 29 25 4
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 262 51 35 16 211 158 53
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 82 25 12 13 57 38 19
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 95 8 7 1 87 80 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 29 4 3 1 25 23 2
Североизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 175 336 271 65 839 673 166
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 436 131 106 25 305 236 69
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 629 148 114 34 481 392 89
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 216 65 52 13 151 116 35
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 232 91 79 12 141 116 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 49 18 14 4 31 25 6
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 143 39 33 6 104 80 24
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 110 31 27 4 79 58 21
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 171 58 45 13 113 85 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 17 13 4 44 37 7
Югоизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 159 248 215 33 911 757 154
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 371 91 78 13 280 231 49
Бургас
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 278 78 64 14 200 177 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 74 23 20 3 51 47 4
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 244 32 30 2 212 174 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 127 25 24 1 102 80 22
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 468 94 86 8 374 299 75
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 137 33 27 6 104 85 19
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 169 44 35 9 125 107 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 33 10 7 3 23 19 4
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 619 428 288 140 2 191 1 636 555
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 890 182 128 54 708 516 192
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 358 96 75 21 262 236 26
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 138 36 25 11 102 93 9
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 105 11 8 3 94 86 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 34 8 6 2 26 23 3
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 153 53 29 24 100 58 42
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 7 7 - 32 27 5
София
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 146 16 12 4 130 94 36
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 82 14 11 3 68 44 24
София - столица
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 857 252 164 88 1 605 1 162 443
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 597 117 79 38 480 329 151
Южен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 735 427 336 91 1 308 1 083 225
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 674 211 173 38 463 386 77
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 124 24 15 9 100 91 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 26 10 10 - 16 12 4
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 375 49 39 10 326 269 57
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 202 34 26 8 168 144 24
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 813 243 193 50 570 453 117
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 288 125 104 21 163 130 33
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 90 23 16 7 67 56 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 33 6 3 3 27 21 6
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 333 88 73 15 245 214 31
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 125 36 30 6 89 79 10
20.04.2017
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2017 г.
Дата на публикуване20 април 2017 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2016

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2015
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2015 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници