Прогноза за населението по пол и възраст


Динамичен ред: Pop_6.2.1_Pop_DR.xls

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 
(Брой)
Пол
Възраст
I вариант (при хипотеза за конвергентност)1
Години
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
Общо 7 168 009 6 966 607 6 760 045 6 554 784 6 355 938 6 167 774 5 988 110 5 813 550 5 640 899 5 467 629 5 295 820 5 132 023
0 - 4 327 965 302 223 272 681 253 360 248 965 251 171 249 065 239 539 226 854 216 751 212 277 211 961
5 - 9 346 960 328 488 302 968 273 490 254 200 249 906 252 291 250 296 240 780 228 054 217 890 213 393
10 - 14 316 798 347 650 329 693 304 380 274 879 255 512 251 295 253 880 252 058 242 555 229 742 219 445
15 - 19 316 574 321 253 355 664 340 615 315 804 285 305 264 564 260 467 264 360 263 579 254 040 240 303
20 - 24 379 702 320 827 328 070 366 630 353 342 328 455 296 453 274 355 270 542 275 656 275 582 265 627
25 - 29 486 791 377 134 320 107 328 339 368 198 355 607 330 905 298 739 276 482 272 859 278 398 278 595
30 - 34 485 826 483 141 373 986 318 326 327 127 367 640 355 529 331 082 299 000 276 772 273 314 279 121
35 - 39 529 144 481 144 479 232 370 923 316 246 325 377 366 142 354 376 330 185 298 315 276 219 272 916
40 - 44 537 017 522 689 475 866 474 586 367 390 313 682 323 050 363 921 352 485 328 614 297 023 275 137
45 - 49 502 719 527 627 514 471 469 094 468 612 362 952 310 335 320 012 360 911 349 911 326 458 295 246
50 - 54 481 713 489 461 515 232 503 566 460 161 460 722 357 208 306 036 316 034 356 974 346 497 323 601
55 - 59 494 951 462 724 472 248 499 046 489 342 448 532 450 337 349 795 300 438 310 880 351 806 341 996
60 - 64 492 500 467 020 439 080 450 709 478 669 471 337 433 760 437 111 340 450 293 352 304 295 345 183
65 - 69 492 853 453 504 433 337 410 272 424 119 453 173 448 524 414 853 419 988 328 267 284 023 295 584
70 - 74 360 949 435 620 405 419 391 194 373 760 390 124 420 200 418 730 389 940 397 230 311 911 271 396
75 - 79 275 871 295 035 362 799 343 208 335 899 325 196 344 352 375 245 377 561 355 112 365 104 288 473
80 - 84 205 693 194 023 214 671 271 234 262 768 262 578 259 240 280 699 311 152 317 448 303 181 316 076
85 - 89 99 039 111 968 110 327 127 771 167 352 167 365 172 042 174 537 195 317 221 851 230 558 225 366
90 - 94 30 892 37 516 44 566 46 073 56 176 76 632 79 511 84 524 88 592 103 406 121 048 128 511
95 - 99 3 886 7 277 9 187 11 402 12 275 15 739 22 255 23 872 26 195 28 308 34 598 41 664
100+ 166 283 441 566 654 769 1 052 1 481 1 575 1 735 1 856 2 429
Мъже 3 485 718 3 388 290 3 291 815 3 198 425 3 110 152 3 028 203 2 949 796 2 871 830 2 792 523 2 711 753 2 632 046 2 557 294
0 - 4 168 994 155 696 140 477 130 521 128 252 129 388 128 286 123 401 116 853 111 643 109 329 109 171
5 - 9 178 371 169 371 156 169 140 969 131 021 128 793 130 015 128 959 124 066 117 493 112 244 109 917
10 - 14 163 218 178 852 170 082 156 966 141 740 131 744 129 539 130 861 129 888 124 988 118 374 113 053
15 - 19 163 352 166 120 183 670 176 328 163 357 147 540 136 771 134 606 136 588 136 140 131 198 124 067
20 - 24 195 685 166 121 170 233 190 026 183 535 170 447 153 770 142 222 140 182 142 792 142 700 137 513
25 - 29 250 819 194 641 166 005 170 659 191 167 185 044 172 020 155 204 143 530 141 569 144 411 144 459
30 - 34 252 821 248 928 192 997 165 088 170 057 190 937 185 061 172 168 155 381 143 709 141 834 144 820
35 - 39 273 642 249 989 246 570 191 159 163 812 168 962 189 986 184 306 171 574 154 908 143 313 141 521
40 - 44 276 358 269 746 246 735 243 705 188 996 162 228 167 507 188 560 183 069 170 536 154 046 142 584
45 - 49 257 003 270 327 264 401 242 297 239 779 186 131 160 061 165 510 186 565 181 336 169 079 152 843
50 - 54 241 361 247 998 261 874 256 929 236 157 234 392 182 269 157 169 162 829 183 891 179 006 167 131
55 - 59 240 978 228 095 235 992 250 573 247 000 228 031 227 202 177 209 153 350 159 319 180 368 175 943
60 - 64 229 282 221 571 211 637 220 955 236 361 234 454 217 737 218 072 170 808 148 486 154 815 175 858
65 - 69 217 119 203 377 198 982 192 178 202 862 218 962 218 864 204 761 206 400 162 507 142 109 148 852
70 - 74 149 552 182 106 173 579 172 422 168 821 180 761 197 345 199 185 188 149 191 259 151 577 133 598
75 - 79 106 777 114 259 142 597 139 046 140 889 140 457 153 335 169 986 173 828 166 340 171 093 136 748
80 - 84 75 100 69 344 77 074 99 269 99 634 103 561 105 732 118 629 134 243 139 632 136 099 142 340
85 - 89 34 124 37 433 36 134 42 057 56 253 58 427 62 644 65 882 76 725 89 215 94 790 94 795
90 - 94 9 920 12 000 13 702 13 833 16 873 23 411 25 217 27 934 30 317 36 880 44 202 47 989
95 - 99 1 192 2 221 2 760 3 265 3 393 4 312 6 144 6 795 7 735 8 607 10 912 13 359
100+ 50 95 145 180 193 221 291 411 443 503 547 733
Жени 3 682 291 3 578 317 3 468 230 3 356 359 3 245 786 3 139 571 3 038 314 2 941 720 2 848 376 2 755 876 2 663 774 2 574 729
0 - 4 158 971 146 527 132 204 122 839 120 713 121 783 120 779 116 138 110 001 105 108 102 948 102 790
5 - 9 168 589 159 117 146 799 132 521 123 179 121 113 122 276 121 337 116 714 110 561 105 646 103 476
10 - 14 153 580 168 798 159 611 147 414 133 139 123 768 121 756 123 019 122 170 117 567 111 368 106 392
15 - 19 153 222 155 133 171 994 164 287 152 447 137 765 127 793 125 861 127 772 127 439 122 842 116 236
20 - 24 184 017 154 706 157 837 176 604 169 807 158 008 142 683 132 133 130 360 132 864 132 882 128 114
25 - 29 235 972 182 493 154 102 157 680 177 031 170 563 158 885 143 535 132 952 131 290 133 987 134 136
30 - 34 233 005 234 213 180 989 153 238 157 070 176 703 170 468 158 914 143 619 133 063 131 480 134 301
35 - 39 255 502 231 155 232 662 179 764 152 434 156 415 176 156 170 070 158 611 143 407 132 906 131 395
40 - 44 260 659 252 943 229 131 230 881 178 394 151 454 155 543 175 361 169 416 158 078 142 977 132 553
45 - 49 245 716 257 300 250 070 226 797 228 833 176 821 150 274 154 502 174 346 168 575 157 379 142 403
50 - 54 240 352 241 463 253 358 246 637 224 004 226 330 174 939 148 867 153 205 173 083 167 491 156 470
55 - 59 253 973 234 629 236 256 248 473 242 342 220 501 223 135 172 586 147 088 151 561 171 438 166 053
60 - 64 263 218 245 449 227 443 229 754 242 308 236 883 216 023 219 039 169 642 144 866 149 480 169 325
65 - 69 275 734 250 127 234 355 218 094 221 257 234 211 229 660 210 092 213 588 165 760 141 914 146 732
70 - 74 211 397 253 514 231 840 218 772 204 939 209 363 222 855 219 545 201 791 205 971 160 334 137 798
75 - 79 169 094 180 776 220 202 204 162 195 010 184 739 191 017 205 259 203 733 188 772 194 011 151 725
80 - 84 130 593 124 679 137 597 171 965 163 134 159 017 153 508 162 070 176 909 177 816 167 082 173 736
85 - 89 64 915 74 535 74 193 85 714 111 099 108 938 109 398 108 655 118 592 132 636 135 768 130 571
90 - 94 20 972 25 516 30 864 32 240 39 303 53 221 54 294 56 590 58 275 66 526 76 846 80 522
95 - 99 2 694 5 056 6 427 8 137 8 882 11 427 16 111 17 077 18 460 19 701 23 686 28 305
100+ 116 188 296 386 461 548 761 1 070 1 132 1 232 1 309 1 696
Пол
Възраст
II вариант (относително ускоряване)2
Години
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
Общо 7 178 343 7 006 278 6 839 175 6 677 652 6 523 529 6 377 962 6 237 181 6 097 764 5 956 914 5 810 092 5 656 397 5 500 114
0 - 4 329 046 305 824 277 923 259 093 255 397 259 325 259 538 251 895 240 229 230 585 226 829 227 876
5 - 9 346 992 329 645 306 664 278 799 259 985 256 364 260 412 260 694 253 030 241 285 231 555 227 741
10 - 14 316 810 347 720 330 872 308 046 280 171 261 230 257 645 261 803 262 158 254 459 242 573 232 684
15 - 19 316 562 321 088 355 181 340 729 318 143 289 071 268 651 264 766 269 505 270 125 261 837 248 806
20 - 24 379 740 320 675 327 425 365 021 351 775 328 805 298 107 276 209 272 122 277 256 277 822 268 740
25 - 29 486 845 377 311 320 041 327 702 366 452 353 756 330 875 299 998 277 891 273 901 279 238 279 901
30 - 34 485 881 483 394 374 415 318 493 326 704 366 046 353 764 331 096 300 283 278 209 274 331 279 849
35 - 39 529 226 481 444 479 821 371 710 316 728 325 285 364 909 352 952 330 524 299 879 277 928 274 181
40 - 44 537 136 523 105 476 625 475 732 368 720 314 646 323 491 363 289 351 647 329 489 299 084 277 314
45 - 49 502 899 528 283 515 694 470 780 470 813 365 227 312 136 321 298 361 236 349 983 328 154 298 035
50 - 54 482 023 490 541 517 305 506 525 463 626 464 828 361 064 309 173 318 716 358 817 348 002 326 572
55 - 59 495 496 464 480 475 480 503 918 495 402 455 028 457 573 356 174 305 691 315 684 355 951 345 646
60 - 64 493 300 469 760 443 882 457 762 488 091 482 212 444 842 448 958 350 440 301 607 312 139 352 602
65 - 69 493 948 457 213 440 169 419 868 436 771 469 019 466 067 432 209 438 157 343 176 296 377 307 533
70 - 74 362 122 440 777 414 621 404 534 390 421 410 664 444 977 445 446 415 872 424 044 333 582 289 386
75 - 79 277 343 300 577 375 573 361 130 358 865 351 968 376 039 412 550 417 185 393 172 404 180 319 820
80 - 84 207 425 199 971 226 960 294 087 291 561 297 313 298 380 326 335 364 462 373 844 357 417 371 992
85 - 89 100 178 116 985 120 061 144 678 196 531 202 915 214 270 222 053 251 455 288 210 301 636 294 992
90 - 94 31 275 39 538 49 684 54 561 70 381 100 921 109 266 120 391 129 837 154 078 182 656 195 997
95 - 99 3 929 7 650 10 302 13 810 16 134 22 244 33 538 38 002 43 676 49 040 61 486 75 540
100+ 167 297 477 674 858 1 095 1 637 2 473 2 798 3 249 3 620 4 907
Мъже 3 491 148 3 409 130 3 333 511 3 263 246 3 198 730 3 139 876 3 083 368 3 025 707 2 964 270 2 897 308 2 825 890 2 753 681
0 - 4 169 567 157 563 143 198 133 495 131 574 133 601 133 697 129 759 123 745 118 769 116 830 117 358
5 - 9 178 391 169 984 158 084 143 724 134 014 132 118 134 192 134 312 130 354 124 299 119 266 117 296
10 - 14 163 225 178 880 170 696 158 856 144 474 134 691 132 805 134 929 135 076 131 093 124 960 119 842
15 - 19 163 337 166 015 183 375 176 338 164 521 149 441 138 820 136 748 139 150 139 400 135 086 128 319
20 - 24 195 700 166 025 169 846 189 084 182 596 170 485 154 475 143 018 140 800 143 382 143 583 138 805
25 - 29 250 844 194 729 165 941 170 246 190 116 183 896 171 793 155 638 144 030 141 834 144 508 144 739
30 - 34 252 855 249 058 193 220 165 146 169 752 189 953 183 947 171 950 155 810 144 198 142 054 144 829
35 - 39 273 686 250 163 246 894 191 582 164 049 168 859 189 210 183 390 171 533 155 493 143 955 141 890
40 - 44 276 429 269 994 247 190 244 369 189 750 162 765 167 730 188 163 182 524 170 833 154 954 143 524
45 - 49 257 135 270 776 265 211 243 395 241 176 187 526 161 159 166 321 186 824 181 419 169 953 154 257
50 - 54 241 593 248 801 263 370 259 026 238 574 237 183 184 824 159 243 164 649 185 256 180 141 168 935
55 - 59 241 391 229 429 238 418 254 173 251 415 232 715 232 304 181 603 156 968 162 680 183 411 178 636
60 - 64 229 860 223 583 215 194 226 172 243 280 242 374 225 760 226 505 177 794 154 257 160 350 181 225
65 - 69 217 855 205 929 203 791 199 012 211 933 230 319 231 397 217 142 219 202 172 897 150 729 157 249
70 - 74 150 246 185 259 179 420 181 163 179 987 194 787 214 366 217 596 206 112 209 682 166 405 145 970
75 - 79 107 485 117 085 149 454 149 168 154 478 156 855 173 341 193 912 199 511 191 333 196 701 157 331
80 - 84 75 781 71 764 82 387 109 755 113 713 121 581 127 003 144 529 165 267 173 089 168 967 176 372
85 - 89 34 492 39 118 39 481 48 211 67 561 73 227 81 444 88 237 104 586 123 218 132 159 132 456
90 - 94 10 028 12 573 15 159 16 291 21 193 31 263 35 547 41 282 46 576 58 072 70 878 78 060
95 - 99 1 198 2 306 3 033 3 839 4 336 5 948 9 133 10 791 13 017 15 210 19 984 25 157
100+ 50 96 149 201 238 289 421 639 742 894 1 016 1 431
Жени 3 687 195 3 597 148 3 505 664 3 414 406 3 324 799 3 238 086 3 153 813 3 072 057 2 992 644 2 912 784 2 830 507 2 746 433
0 - 4 159 479 148 261 134 725 125 598 123 823 125 724 125 841 122 136 116 484 111 816 109 999 110 518
5 - 9 168 601 159 661 148 580 135 075 125 971 124 246 126 220 126 382 122 676 116 986 112 289 110 445
10 - 14 153 585 168 840 160 176 149 190 135 697 126 539 124 840 126 874 127 082 123 366 117 613 112 842
15 - 19 153 225 155 073 171 806 164 391 153 622 139 630 129 831 128 018 130 355 130 725 126 751 120 487
20 - 24 184 040 154 650 157 579 175 937 169 179 158 320 143 632 133 191 131 322 133 874 134 239 129 935
25 - 29 236 001 182 582 154 100 157 456 176 336 169 860 159 082 144 360 133 861 132 067 134 730 135 162
30 - 34 233 026 234 336 181 195 153 347 156 952 176 093 169 817 159 146 144 473 134 011 132 277 135 020
35 - 39 255 540 231 281 232 927 180 128 152 679 156 426 175 699 169 562 158 991 144 386 133 973 132 291
40 - 44 260 707 253 111 229 435 231 363 178 970 151 881 155 761 175 126 169 123 158 656 144 130 133 790
45 - 49 245 764 257 507 250 483 227 385 229 637 177 701 150 977 154 977 174 412 168 564 158 201 143 778
50 - 54 240 430 241 740 253 935 247 499 225 052 227 645 176 240 149 930 154 067 173 561 167 861 157 637
55 - 59 254 105 235 051 237 062 249 745 243 987 222 313 225 269 174 571 148 723 153 004 172 540 167 010
60 - 64 263 440 246 177 228 688 231 590 244 811 239 838 219 082 222 453 172 646 147 350 151 789 171 377
65 - 69 276 093 251 284 236 378 220 856 224 838 238 700 234 670 215 067 218 955 170 279 145 648 150 284
70 - 74 211 876 255 518 235 201 223 371 210 434 215 877 230 611 227 850 209 760 214 362 167 177 143 416
75 - 79 169 858 183 492 226 119 211 962 204 387 195 113 202 698 218 638 217 674 201 839 207 479 162 489
80 - 84 131 644 128 207 144 573 184 332 177 848 175 732 171 377 181 806 199 195 200 755 188 450 195 620
85 - 89 65 686 77 867 80 580 96 467 128 970 129 688 132 826 133 816 146 869 164 992 169 477 162 536
90 - 94 21 247 26 965 34 525 38 270 49 188 69 658 73 719 79 109 83 261 96 006 111 778 117 937
95 - 99 2 731 5 344 7 269 9 971 11 798 16 296 24 405 27 211 30 659 33 830 41 502 50 383
100+ 117 201 328 473 620 806 1 216 1 834 2 056 2 355 2 604 3 476
Пол
Възраст
III вариант (относително забавяне)3
Години
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
Общо 7 163 065 6 947 381 6 721 240 6 493 971 6 272 452 6 062 456 5 862 328 5 668 504 5 478 108 5 289 923 5 107 751 4 938 709
0 - 4 327 447 300 510 270 185 250 600 245 843 247 161 243 936 233 560 220 414 210 045 205 165 204 179
5 - 9 346 948 327 938 301 210 270 935 251 402 246 767 248 265 245 179 234 822 221 646 211 243 206 365
10 - 14 316 788 347 617 329 126 302 604 272 338 252 715 248 183 249 937 247 041 236 739 223 492 212 983
15 - 19 316 575 321 347 355 899 340 554 314 672 283 478 262 567 258 320 261 772 260 349 250 248 236 199
20 - 24 379 692 320 905 328 386 367 411 354 103 328 309 295 675 273 489 269 810 274 924 274 603 264 331
25 - 29 486 755 377 050 320 136 328 644 369 053 356 523 330 957 298 206 275 869 272 458 278 109 278 175
30 - 34 485 783 483 016 373 772 318 252 327 330 368 430 356 413 331 124 298 463 276 163 272 968 278 926
35 - 39 529 113 481 000 478 955 370 537 316 002 325 410 366 736 355 074 330 072 297 632 275 478 272 436
40 - 44 536 971 522 486 475 498 474 014 366 700 313 167 322 795 364 180 352 848 328 179 296 039 274 116
45 - 49 502 639 527 303 513 858 468 244 467 459 361 780 309 374 319 246 360 602 349 703 325 486 293 790
50 - 54 481 569 488 933 514 183 502 031 458 317 458 493 355 074 304 228 314 384 355 624 345 295 321 715
55 - 59 494 702 461 838 470 594 496 485 486 078 444 907 446 223 346 078 297 245 307 758 348 787 339 174
60 - 64 492 128 465 666 436 619 447 002 473 566 465 255 427 369 430 061 334 356 288 098 299 014 339 726
65 - 69 492 332 451 665 429 874 405 273 417 355 444 428 438 520 404 634 408 935 318 924 275 945 287 327
70 - 74 360 376 433 081 400 776 384 334 364 986 379 008 406 378 403 355 374 501 380 732 298 144 259 462
75 - 79 275 164 292 320 356 430 334 123 324 031 311 074 327 204 354 455 354 826 332 534 341 097 268 553
80 - 84 204 860 191 144 208 662 259 956 248 377 244 974 239 072 256 637 282 311 286 074 272 034 282 817
85 - 89 98 490 109 594 105 740 119 806 153 603 150 601 152 006 151 748 167 877 188 728 194 306 188 812
90 - 94 30 701 36 589 42 228 42 279 49 956 66 163 66 821 69 300 71 059 81 636 94 227 98 715
95 - 99 3 867 7 100 8 690 10 371 10 711 13 173 17 917 18 560 19 745 20 743 24 794 29 280
100+ 165 279 419 516 570 640 843 1 133 1 156 1 234 1 277 1 628
Мъже 3 483 135 3 378 162 3 271 309 3 166 164 3 065 730 2 971 837 2 881 769 2 792 737 2 703 615 2 615 166 2 530 617 2 453 585
0 - 4 168 725 154 796 139 181 129 089 126 638 127 307 125 646 120 297 113 530 108 181 105 662 105 149
5 - 9 178 366 169 080 155 254 139 640 129 569 127 168 127 924 126 326 120 979 114 196 108 829 106 299
10 - 14 163 214 178 835 169 790 156 041 140 416 130 293 127 937 128 817 127 312 121 985 115 160 109 732
15 - 19 163 354 166 182 183 812 176 312 162 786 146 614 135 763 133 531 135 288 134 524 129 276 122 003
20 - 24 195 682 166 171 170 419 190 474 183 984 170 435 153 426 141 848 139 883 142 509 142 322 136 960
25 - 29 250 805 194 606 166 037 170 855 191 678 185 607 172 136 155 023 143 317 141 487 144 401 144 426
30 - 34 252 797 248 858 192 890 165 062 170 197 191 415 185 612 172 294 155 212 143 504 141 787 144 876
35 - 39 273 628 249 911 246 417 190 946 163 691 169 006 190 350 184 754 171 604 154 652 143 027 141 394
40 - 44 276 329 269 624 246 520 243 372 188 602 161 940 167 372 188 720 183 306 170 364 153 596 142 119
45 - 49 256 944 270 107 263 991 241 736 239 045 185 401 159 458 165 019 186 320 181 157 168 514 152 053
50 - 54 241 252 247 603 261 106 255 829 234 852 232 856 180 836 155 948 161 679 182 872 178 090 165 889
55 - 59 240 788 227 428 234 737 248 667 244 587 225 382 224 249 174 591 151 094 157 068 178 117 173 815
60 - 64 229 004 220 571 209 807 218 201 232 582 229 988 213 057 212 975 166 466 144 725 150 994 171 827
65 - 69 216 771 202 115 196 554 188 621 198 005 212 685 211 695 197 432 198 555 155 914 136 381 142 957
70 - 74 149 216 180 554 170 649 167 961 162 986 173 247 187 926 188 672 177 517 179 973 142 166 125 376
75 - 79 106 438 112 879 139 219 133 996 134 013 131 998 142 766 156 975 159 437 151 850 155 706 123 932
80 - 84 74 776 68 182 74 519 94 216 92 813 94 766 95 218 105 557 118 203 121 866 118 081 123 013
85 - 89 33 940 36 645 34 573 39 218 51 084 51 740 54 166 55 760 63 927 73 316 76 978 76 325
90 - 94 9 871 11 740 13 045 12 743 15 012 20 135 20 985 22 549 23 808 28 360 33 385 35 660
95 - 99 1 185 2 181 2 648 3 018 3 015 3 662 5 004 5 320 5 840 6 290 7 756 9 272
100+ 50 94 141 167 175 192 243 329 338 373 389 508
Жени 3 679 930 3 569 219 3 449 931 3 327 807 3 206 722 3 090 619 2 980 559 2 875 767 2 774 493 2 674 757 2 577 134 2 485 124
0 - 4 158 722 145 714 131 004 121 511 119 205 119 854 118 290 113 263 106 884 101 864 99 503 99 030
5 - 9 168 582 158 858 145 956 131 295 121 833 119 599 120 341 118 853 113 843 107 450 102 414 100 066
10 - 14 153 574 168 782 159 336 146 563 131 922 122 422 120 246 121 120 119 729 114 754 108 332 103 251
15 - 19 153 221 155 165 172 087 164 242 151 886 136 864 126 804 124 789 126 484 125 825 120 972 114 196
20 - 24 184 010 154 734 157 967 176 937 170 119 157 874 142 249 131 641 129 927 132 415 132 281 127 371
25 - 29 235 950 182 444 154 099 157 789 177 375 170 916 158 821 143 183 132 552 130 971 133 708 133 749
30 - 34 232 986 234 158 180 882 153 190 157 133 177 015 170 801 158 830 143 251 132 659 131 181 134 050
35 - 39 255 485 231 089 232 538 179 591 152 311 156 404 176 386 170 320 158 468 142 980 132 451 131 042
40 - 44 260 642 252 862 228 978 230 642 178 098 151 227 155 423 175 460 169 542 157 815 142 443 131 997
45 - 49 245 695 257 196 249 867 226 508 228 414 176 379 149 916 154 227 174 282 168 546 156 972 141 737
50 - 54 240 317 241 330 253 077 246 202 223 465 225 637 174 238 148 280 152 705 172 752 167 205 155 826
55 - 59 253 914 234 410 235 857 247 818 241 491 219 525 221 974 171 487 146 151 150 690 170 670 165 359
60 - 64 263 124 245 095 226 812 228 801 240 984 235 267 214 312 217 086 167 890 143 373 148 020 167 899
65 - 69 275 561 249 550 233 320 216 652 219 350 231 743 226 825 207 202 210 380 163 010 139 564 144 370
70 - 74 211 160 252 527 230 127 216 373 202 000 205 761 218 452 214 683 196 984 200 759 155 978 134 086
75 - 79 168 726 179 441 217 211 200 127 190 018 179 076 184 438 197 480 195 389 180 684 185 391 144 621
80 - 84 130 084 122 962 134 143 165 740 155 564 150 208 143 854 151 080 164 108 164 208 153 953 159 804
85 - 89 64 550 72 949 71 167 80 588 102 519 98 861 97 840 95 988 103 950 115 412 117 328 112 487
90 - 94 20 830 24 849 29 183 29 536 34 944 46 028 45 836 46 751 47 251 53 276 60 842 63 055
95 - 99 2 682 4 919 6 042 7 353 7 696 9 511 12 913 13 240 13 905 14 453 17 038 20 008
100+ 115 185 278 349 395 448 600 804 818 861 888 1 120

1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.
2 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.
3 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.
17.04.2015


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mhkostova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2017 г.
Дата на публикуване12 април 2017 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2070 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2011 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2012 и 2013 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2016 - към 31.12.;

· 2010 – 2016 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2015 – 2070 г.

За областни прогнози – 2015 – 2070 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mhkostova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2070 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2011 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2012 и 2013 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2016 - към 31.12.;

· 2010 – 2016 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2015 – 2070 г.

За областни прогнози – 2015 – 2070 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

 • петък, 13 май 2016 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г., е 74.5 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 6,9  години по-висока - 78.0 години. 

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души.

  През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

  Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165.

 • вторник, 5 януари 2016 - 11:00
   
  Най-предпочитани имена за новородените момчета през 2015 г. са Георги и Александър, а за новородените момичета - Виктория и Мария.
   
  Най-много българи празнуват имен ден на Цветница и Ивановден. 
   
 • петък, 15 май 2015 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2012 - 2014 г., е 74.7 години, като спрямо предходния период (2011 - 2013 г.) тя се увеличава с 0.2 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, а при жените е със 7.1 години по-висока - 78.3 години. 

 • петък, 17 април 2015 - 11:00
  Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2013 г. населението на страната намалява с 43 479 души.
  През 2014 г. в страната са регистрирани 67 585 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им се увеличава с 1 007 деца.
  Броят на умрелите през 2014 г. е 108 952 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 4 607 случая.
   

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници