Баланс на финансовите активи и пасиви


Динамичен ред: FS_1.1.1.balance.xls

БАЛАНС НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ КЪМ КРАЯ НА 2015 ГОДИНА (НАЛИЧНОСТИ), НЕКОНСОЛИДИРАН
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
Под-
сектори
    Общо Общо    
ЕСС' 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Наличности на финансови активи и пасиви към края на годината ЕСС' 2010 кодове              
Финансови активи AF.A   476 356 168 565 161 734 27 230 118 827 124 875
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   3 988 NaN 3 988 NaN NaN NaN
Монетарно злато AF.11   2 470 NaN 2 470 NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   1 518 NaN 1 518 NaN NaN NaN
Валута и депозити AF.2   119 405 30 263 35 896 7 787 45 459 5 403
Валута AF.21   14 367 11 076 2 474 8 809 0
Прехвърляеми депозити AF.22   46 582 14 144 20 494 4 130 7 814 1 765
Други депозити AF.29   58 456 5 043 12 928 3 649 36 836 3 638
Дългови ценни книжа AF.3   46 928 889 44 733 1 172 134 8 196
Краткосрочни AF.31   2 957 147 2 810 0 0 0
Дългосрочни AF.32   43 971 742 41 923 1 172 134 8 196
Заеми AF.4   79 294 15 092 59 678 3 119 1 405 50 585
Краткосрочни AF.41   18 556 1 850 16 106 223 377 2 679
Дългосрочни AF.42   60 738 13 242 43 572 2 896 1 028 47 906
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   106 016 39 272 8 651 8 259 49 834 52 566
Собствен капитал AF.51   103 536 39 011 7 010 8 259 49 256 52 515
Котирани акции AF.511   8 257 3 852 2 290 595 1 520 1 092
Некотирани акции AF.512   38 857 13 220 2 442 2 052 21 143 30 355
Други видове собствен капитал AF.519   56 422 21 939 2 278 5 612 26 593 21 068
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   2 480 261 1 641 0 578 51
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   14 182 510 2 267 21 11 384 88
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 693 510 2 267 21 895 88
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 054 NaN NaN NaN 1 054 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   9 435 NaN NaN NaN 9 435 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   488 103 210 1 174 158
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   106 055 82 436 6 311 6 871 10 437 7 879
Търговски кредити и аванси AF.81   60 507 56 659 1 855 721 1 272 5 096
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   45 548 25 777 4 456 6 150 9 165 2 783
Финансови пасиви AF.L   523 246 303 541 162 285 31 514 25 906 75 515
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   NaN NaN NaN NaN NaN 1 518
Монетарно злато AF.11   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   NaN NaN NaN NaN NaN 1 518
Валута и депозити AF.2   105 762 NaN 105 762 NaN NaN 19 046
Валута AF.21   12 725 NaN 12 725 NaN NaN 1 642
Прехвърляеми депозити AF.22   44 861 NaN 44 861 NaN NaN 3 486
Други депозити AF.29   48 176 NaN 48 176 NaN NaN 13 918
Дългови ценни книжа AF.3   21 776 2 899 785 18 092 0 33 348
Краткосрочни AF.31   223 162 46 15 0 2 734
Дългосрочни AF.32   21 553 2 737 739 18 077 0 30 614
Заеми AF.4   123 135 85 543 10 687 7 703 19 202 6 744
Краткосрочни AF.41   19 592 14 840 2 460 334 1 958 1 643
Дългосрочни AF.42   103 543 70 703 8 227 7 369 17 244 5 101
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   152 930 127 839 23 761 593 737 5 652
Собствен капитал AF.51   152 087 127 839 22 918 593 737 3 964
Котирани акции AF.511   8 308 4 861 3 447 0 0 1 041
Некотирани акции AF.512   67 323 53 210 13 812 301 0 1 889
Други видове собствен капитал AF.519   76 456 69 768 5 659 292 737 1 034
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   843 NaN 843 NaN NaN 1 688
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   14 270 0 14 270 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 781 NaN 3 781 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 054 NaN 1 054 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   9 435 0 9 435 0 0 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   543 106 211 226 0 103
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   104 830 87 154 6 809 4 900 5 967 9 104
Търговски кредити и аванси AF.81   61 423 55 660 1 838 1 231 2 694 4 180
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   43 407 31 494 4 971 3 669 3 273 4 924
Нетна финансова стойност BF.90   -46 890 -134 976 -551 -4 284 92 921 49 360

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
31.10.2016
Годишни финансови сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансова статистика“

Лице за контакт

Десислава Малинкова

Петър Каменов

Длъжност

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

DMalinkova@nsi.bg

PKamenov@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 192

+359 2 9857 516

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 октомври 2016 г.
Дата на публикуване31 октомври 2016 г.
Дата на последно актуализиране31 октомври 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишните финансови национални сметки отразяват балансите за наличностите и потоците по институционални сектори на икономиката: Нефинансови предприятия (S.11); Централана банка (S.121); Други парично-финансови институции (S.122+S.123); Инвестиционни фондове различни от тези на паричния пазар (S.124); Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, Финансови спомагателни организации и Каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127); Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128+S.129); Държавно управление (S.13); Домакинства (S.14); Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15); Останал свят (S.2). Балансиращата статия се изразява с нето предоставените / нето получените заеми. Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Всички институционални сектори на ЕСC 2010.

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Финансови показатели по институционални сектори.

Географски обхват (територия)

Финансови показатели за всички вътрешни сектори на икономиката (S.1) и останал свят (S.2).

Времеви обхват

Наличности - 2000-2015; потoци - 2001-2015.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

• Регламент (ЕC) № 679/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит   

• Регламент (ЕC) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент  (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за наличносите и потоците и нето предоставените / нето получените заеми по иституционални сектори се предоставя на Евростат и публикува в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/node/44

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Основни макроикономически показатели – електронна публикация.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Финансови национални сметки:  http://www.nsi.bg/node/2340

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Годишни финансови сметки - източници и методи /България/
• Европейска система от национални и регионални сметки (2010)

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за годишни икономически сметки:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· Българска народна банка (БНБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Финансовите сметки на България покриват всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСC 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+9 месеца на текущата година с данни за предходната година, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за финансови сметки за финансовите показателите и иституционалните сектори са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на финансовите сметки се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите:

· Сравнение на данните се извършва когато се използват различни източници на данни;

· В някои случаи допълнителни проучвания се правят с цел да се изяснят причините за някои различия в първичните данни. В други случаи по-надеждния източник на информация се избира.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Текуща ревизионна политика – извършва се годишно и е главно, свързана с ревизия на данните на Нотификационните таблици, Международната инвестиционна позиция, парична и банкова статистика и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на годишните финансови сметки са: 

• Годишни статистически отчети на НСИ за институционални сектори: Нефинансови предприятия; Други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове; Застрахователни компании и пенсионни фондове; Нетърговски организации, обслужващи домакинствата.

• Баланси и оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”, Консолидирана фискалана програма.

• Отчети на БНБ от парична и банкова статистика за сектори "Централана банка" и "Други парично-финансови предприятия" и платежен баланс за сектор "Останал свят".

• Информация, предоставена от Централния депозитар за котираните и некотирани акции на фондовата борса и компенсаторни инструменти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за всички стопански единици.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, балансиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml