БВП - регионално ниво


Динамичен ред: GDP_1.1.4.xls

БВП и БДС по икономически сектори и райони с данни за 2016 г.
NUTS код Статистическа зона (NUTS I) Статистически район (NUTS II) Област (NUTS III) БДС по икономически сектори БДС, Млн.лв. БВП, Млн.лв. БВП на човек от населе-нието, лв.
Аграрен Индустрия Услуги
BG БЪЛГАРИЯ     3 817 22 993 54 408 81 218 94 130 13 206
BG3 Северна и Югоизточна България     2 476 11 373 17 055 30 903 35 817 10 009
BG31   Северозападен район   711 1 759 2 902 5 371 6 225 8 014
BG311     Видин 86 76 335 497 576 6 401
BG313     Враца 143 658 607 1 408 1 632 9 579
BG315     Ловеч 182 301 492 976 1 131 8 674
BG312     Монтана 139 304 472 915 1 060 7 801
BG314     Плевен 161 420 994 1 575 1 825 7 300
BG32   Северен централен район   592 2 196 3 583 6 371 7 384 9 111
BG321     Велико Търново 142 532 1 135 1 810 2 098 8 611
BG322     Габрово 43 545 502 1 090 1 264 11 152
BG324     Разград 127 262 451 841 975 8 379
BG323     Русе 140 751 1 148 2 039 2 363 10 523
BG325     Силистра 139 105 347 591 685 6 080
BG33   Североизточен район   621 2 526 5 491 8 638 10 011 10 629
BG331     Варна 151 1 448 3 655 5 254 6 089 12 879
BG332     Добрич 206 350 735 1 291 1 496 8 332
BG334     Търговище 116 318 442 876 1 015 8 867
BG333     Шумен 149 409 660 1 218 1 411 8 060
BG34   Югоизточен район   552 4 893 5 079 10 524 12 197 11 623
BG341     Бургас 186 1 260 2 609 4 055 4 700 11 372
BG342     Сливен 105 317 628 1 051 1 218 6 392
BG344     Стара Загора 150 2 988 1 384 4 522 5 240 16 248
BG343     Ямбол 110 328 458 897 1 039 8 445
BG4 Югозападна и Южна Централна България     1 341 11 619 37 353 50 314 58 313 16 429
BG41   Югозападен район   559 7 298 31 059 38 916 45 103 21 293
BG413     Благоевград 217 707 1 305 2 229 2 583 8 290
BG415     Кюстендил 91 266 444 801 928 7 440
BG414     Перник 46 241 454 741 859 6 895
BG412     София 142 1 543 999 2 684 3 111 13 203
BG411     София (столица) 62 4 542 27 857 32 461 37 622 28 465
BG42   Южен централен район   782 4 322 6 294 11 398 13 210 9 230
BG425     Кърджали 140 288 465 893 1 035 6 854
BG423     Пазарджик 156 668 871 1 695 1 965 7 493
BG421     Пловдив 259 2 612 3 640 6 511 7 546 11 222
BG424     Смолян 79 336 409 823 954 8 636
BG422     Хасково 148 418 909 1 475 1 709 7 276
26.01.2018
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП) - регионално ниво - БВП
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални сметки“

Лице за контакт

Милен Колев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

MKolev@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 623

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране01 октомври 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изчисляването и регионализирането на брутната добавена стойност (БДС) и БВП по райони и групи икономически дейности се ползват общите дефиниции и концепции, прилагани при разработването на стандартната система от национални сметки за страната и залегнали в основата на Европейската система от национални сметки (ЕСС 2010). Изчисленията следват методологическата последователност на производствения метод. Регионалният еквивалент на БВП - брутният вътрешен продукт по райони, се оценява по пазарни цени, като към изчислената на регионално ниво брутна добавена стойност по базисни цени се добавят регионализираните нетни данъци върху продуктите (данъци минус субсидии). Сумата от БВПР по пазарни цени за всички райони е равна на БВП по пазарни цени за националната икономика.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД - 2003).

Обхват

Общо за икономиката по райони.

Понятия и дефиниции

По производствения метод БВП по пазарни цени се изчислява като сума от брутната добавена стойност по базисни цени общо за икономиката и корективите, които включват нето данъци върху продуктите, неприспадаем данък върху добавената стойност и мита върху вноса.

Брутната продукция (базисни цени) е стойността на произведените стоки и услуги в резултат на производствената дейност на единиците резиденти през тримесечния период. Тя може да бъде пазарна и непазарна.

Пазарна е продукцията, която е продадена или реализирана по някакъв друг начин на пазара или е предназначена за продажба или размяна в бъдещи периоди по цени, които оказват съществено влияние върху пазарното търсене и предлагане и покриват разходите за производството на стоките и услугите. Тази продукция се изчислява като сума от:

· нето постъпления от продажби (намалени с отчетната стойност на продадените стоки);

· разходи за придобиване на дълготрайни активи по стопански начин;

· изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство.

В резултат на изменението на цените стойността на запасите от готова продукция и незавършено производство акумулира т. нар. холдингова печалба/загуба.

За да бъде елиминирано нейното влияние, стойността на брутната продукция се коригира със съответната холдингова печалба/загуба.

Непазарна е продукцията, която не е предназначена за продажба или други пазарни отношения. Тя включва стоките и услугите, произведени и използвани за собствено крайно потребление или капиталообразуване или предоставени за индивидуално или колективно потребление безплатно или по икономически незначими цени.

Тази продукция се оценява като сума от всички текущи разходи (разходи за материали, за външни услуги, за труд, социални осигуровки и т. н.), направени за производството й.

Междинното потребление включва стойността на всички стоки и услуги, трансформирани или изцяло изразходвани в процеса на производство през съответния период, с изключение на потреблението на дълготрайните активи, отчетено като потребление на основен капитал (амортизацията).

Статистическа единица

предприятие, местна единица на предприятие

Статистическа съвкупност

икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

2000 - 2012

Базисен период

текущи цени

Мерна единица

лв.; хил.лв.; млн.лв.

Отчетен период

година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на националните и регионални сметки.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува годишно: 24 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации

· Публикация „Основни макроикономически показатели“;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт - Годишни данни - БВП - регионално ниво: http://www.nsi.bg/bg/node/2215

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Актуализирани годишни данни - Т+24 месеца след изтичане на отчетния период.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните (извън обхвата и съдържанието на прилаганите методи за сезонно изглаждане):

· Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници.

· Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

-       Отчет за приходите и разходите на нефинансовите предприятия, включително статистическите анекси;

-       Изследване на работната сила.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Изчерпателно и извадково (раб.сила)

Валидиране на данни
Обработка на данни
Изглаждане
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

Страници