Система на здравни сметки (SHA 2011)


Динамичен ред: Zdr_1.2.xls
Система на здравни сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

ejordanova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване19 октомври 2016 г.
Дата на публикуване19 октомври 2016 г.
Дата на последно актуализиране19 октомври 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Системата на здравни сметки се разработва като статистическа система с повтарящи се, текущи изчисления и производство на статистическа информация при приложение на хармонизирана методология и стандартни класификации. Системата на здравни сметки е международно приета статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране. Приложението на тази статистическа система има за цел да се оценят всички разходи за здравеопазване – както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации - фондации, сдружения, на частните здравноосигурителни фондове, на предприятията за дейности по трудова медицина.

При разработването на данните за периода 2010 - 2013 г. са приложени дефинициите и класификациите на Система на здравни сметки, версия 1.0.

При разработването на данните за периода 2013 - 2014 г. са приложени дефинициите и класификациите на Системата на здравните сметки, версия 2011.

Използвани класификации

Системата на здравни сметки се изгражда при използването на три класификации специфични за тази система:

· Класификация на функциите;

· Класификация на изпълнителите на персонални и колективни медицински услуги;

· Класификация на финансовите източници (Система за здравни сметки, версия 1.0);

. Класификация на финансиращите схеми (Система на здравни сметки, версия 2011);

· Методологията и класификациите са разработени от Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната здравна организация.

Обхват

Общо за страната.

Понятия и дефиниции

Системата на здравни сметки се разработва в три подсистеми. Подсистемите са разработени така, че агрираните таблици се получават чрез детайлното разпределение на разходите по функции, по изпълнители и на функциите по изпълнители в отделни таблици.

Общите разходи са сума от текущите разходи и капиталовите разходи.

Общите разходи за здравеопазване включват разходите на публичния и частния сектор.

Разходите на публичния сектор включват сектор Държавно управление, включително публичните социално осигурителни фондове:

· разходи на републиканския бюджет;

· на централното правителство - министерства и ведомства;

· на местно правителство - общините;

· на социално осигурителните фондове – Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и Национален осигурителен институт (НОИ).

Съгласно методологическите изисквания на Системата на здравните сметки, версия 1.0 разходите на частния сектор включват:

· Изплатените претенции от доброволните здравноосигурителни дружества;

· Индивидуалните потребителски разходи на домакинствата за регламентирани плащания на медицински и стоматологични и зъботехнически услуги, консумативи и други терапевтични стоки. Включват се и плащанията в системата на търговия на дребно в аптеки, санитарни и оптични магазини.

· Разходи на нетърговските организации, обслужващи домакинствата се формират от разходите за дарения, направени от нетърговските организации, от субсидиите на рупубликанския бюджет за БЧК. Поради това, че не могат да бъдат детайлно разпределени по функция и изпълнители, тези разходи са отнасят към некласифицирани дейности.

· Разходи на предприятия и организации за дейностите по трудова медицина за наетите лица.

Съгласно методологическите изисквания на Системата на здравните сметки, версия 2011 разходите за доброволно здравно осигуряване, НТООД и разходите на предприятия и организации за дейностите по трудова медицина са отделени от частния сектор в отделна Схема за доброволни плащания на здравни услуги.  

Класификация на изпълнителите на здравни услуги

Класификацията на изпълнителите на здравни услуги има за цел рекласифициране на националните институции от здравния сектор в международно съпоставими и приложими категории изпълнители на здравни услуги. Класификацията на изпълнителите на здравни услуги включва единици, в които производството на здравни услуги е основен предмет на дейност и тези, в които производството на здравни услуги е вторична дейност. Като изпълнители на здравни услуги в СЗС се класифицират и домакинствата, в случаите на грижи за болен член на семейството и на сестрински тип грижи.

Класификацията по функции по същество съдържа два класификационни признака:

1. Основна цел/ вид на медицинската помощ или дейността:

 • лечебна помощ;
 • рехабилитация;
 • спомагателни медицински дейности;
 • медицински продукти за пациенти от извънболничната помощ;
 • профилактика и обществено здравеопазване;
 • административни разходи за здравна администрация и администрация на здравното осигуряване.

2. Начина/модела на оказване на медицинската помощ:

 • болнична;
 • извънболнична помощ;
 • дневна грижа;
 • домашно лечение и други.

Чрез тази класификация се анализират разходите за персонални и колективни здравни услуги. Здравеопазването съчетава /включва/ персонални здравни услуги, осигурявани пряко на отделният човек и колективни здравни услуги, които се отнасят до изпълнението на задачи на общественото здравеопазване, като превенция, профилактика, здравна администрация и администрация на здравното осигуряване.

Статистическа единица
Статистическа съвкупност
Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2013 (данни по Системата на здравните сметки, версия 1.0)
 2013 - 2014 (данни по Системата на здравните сметки, версия 2011)

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лв.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1338/2008 относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място.

Регламент (ЕС) 2015/359 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване.

Споделяне на данни

В съответствие с основните принципи и стратегия за международно сътрудничество в областта на статистиката на здравеопазването, през декември 2006 година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната здравна организация и Евростат започнаха съвместно събиране на информация по системата на здравни сметки, чрез стандартизиран въпросник.

От отчетната 2014 г. данните се предоставят на трите институции в изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/359.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация по системата на здравни сметки се публикува годишно: 22 месеца след изтичането на съответния отчетен период и след приключване на процедурата по валидиране на данните от международен експертен екип от Евростат, ОИСР и СЗО.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за системата за здравни сметки се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за системата за здравни сметки са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване - Система на здравни сметки: http://www.nsi.bg/bg/node/3302

Онлайн база данни на Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Система на здравни сметки - Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2000 - версия 1.0;

· Методологически указания на Евростат за разработване на съвместния въпросник;

. Система на здравни сметки (2011) - ОИСР, Евростат, СЗО - версия 2011.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т + 22 мес.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими за целия период.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани. Агрегираните таблици се получават чрез детайлното разпределение на разходите по функции, по изпълнители и на функциите по изпълнители в отделни таблици.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Няма.

Ревизия на данните - практика

Няма.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основните източници на данни за финансовите потоци по финансиращи източници са:

· Отчета за касово изпълнение на бюджета;

· Отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК;

· Счетоводните и статистически отчети на доброволните фондове;

· Счетоводните и статистически отчети на изпълнителите на медицински услуги;

· Детайлна информация за разходите на МЗ;

· Детайлна информация за разходите на НЗОК.

· Разходи на домакинствата:

За разработване на оценката за разходите на домакинствата по системата на здравни сметки и класифицирането им по функции и изпълнители се използва оценката на системата на националните сметки за индивидуалните разходи /потребление/ на сектор Домакинства за здравеопазване като обща оценка. Дезагрегирането и класифицирането им се разработва при използване на данните от статистическите изследвания на НСИ за приходите и разходите на изпълнителите на медицински и здравни услуги.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички единици.

Валидиране на данни

Данните се валидират от екип от трите организации - Евростат, СЗО и ОИСР.

Обработка на данни

Изграждането на здравните сметки се извършва отдолу нагоре, т.е. работи се с първични данни, като се прави сводна, балансова разработка по трите класификации.

Следват се правила за логическата последователност и аритметически засечки между трите подсистеми.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Система на здравни сметки
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 16 юни 2017 - 11:00

  Към 31.12.2016 г. в страната функционират 345 заведения за болнична помощ с 51 816 легла, от които 321 болници с 49 589 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 140 с 2 193 легла.

  В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 539 лекари. Лекарите по дентална медицина са 8 011, като 7 174 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 930, от  които  30 976 медицински  сестри и  3 254 акушерки.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Към 31.12.2016 г. в страната функционират 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 611 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 571, или с 1.8%.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 476, като 16 851 от тях са момчета, а 15 625 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2016 г. общо за страната е 16.5%, а обхватът  на децата, отглеждани в тези заведения - 16.4%.

 • понеделник, 5 декември 2016 - 11:00

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  НСИ представя окончателни резултати от проведеното през 2014 г. Европейско здравно интервю.

 • петък, 17 юни 2016 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ към 31.12.2015 г. в страната функционират 348 заведения за болнична помощ с 51 933 легла, от които 322 болници с 49 028 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 1 915 с 1 044 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 136 с 2 394 легла.

  В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 093 лекари, 7 513 лекари по дентална медицина и 47 349 медицински специалисти по здравни грижи.

 • четвъртък, 12 май 2016 - 11:00

  Към 31.12.2015 г. в страната функционират 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 1 516, или с 5.0%.

  Децата в детски ясли в края на 2015 г. са 32 124, като 16 497 от тях са момчета, а 15 627 - момичета. 

 • петък, 19 юни 2015 - 11:00
  Към 31.12.2014 г. в страната функционират 349 заведения за болнична помощ с 51 505 легла, от които 323 болници с 48 680 легла. 
  Заведенията за извънболнична помощ са 1 931 с 956 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 160 легла.
  В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 28 842 лекари. 
  За първи път Националният статистически институт публикува данни за разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст, което към 31.12.2014 г. е следното: 
  Мъже са 12 827 (44.5%), жени - 16 015 (55.5%).
  Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 54 години - 10 301, или 35.7%.
  Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 2 356, или 8.2%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 3 557, или 12.3%.
   
 • вторник, 12 май 2015 - 11:00
  Към 31.12.2014 г. в страната функционират 794 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 524 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 404, или с 1.3%.
  В края на годината децата са 31 489, като 16 167 от тях са момчета, а 15 322 - момичета. 
  Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.8%.
   
 • петък, 3 април 2015 - 11:00
  В края на 2014 г. домовете за медико-социални грижи за деца в България са 29 с капацитет 2 199 легла. Настанените в тях деца са 975, от които 537 са момчета (55.1%) и 438 - момичета (44.9%).
   
 • петък, 30 май 2014 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ към 31.12.2013 г. в страната има 342 заведения за болнична помощ с 49 522 легла. От тях 316 са болници с 46 804 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 885 с 980 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 132 легла. 

 • петък, 9 май 2014 - 11:00
  Към 31.12.2013 г. в страната функционират 770 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 120 места в тях. 
  Децата в детските ясли в края на 2013 г. са 31 199, от които момчета са 16 122, а момичета - 15 077.
   

Страници

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2014
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2014 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
   
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • България 2014

  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2014. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници