Демография на предприятията


Динамичен ред: SBS_HDC_BD.xls


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Демография на предприятията - Хармонизирано събиране на данни
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

Бизнес регистри

Лице за контакт

Илияна Искренова

Длъжност

Началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

iiskrenova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 777

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 юли 2016 г.
Дата на публикуване31 юли 2016 г.
Дата на последно актуализиране30 март 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието, до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД-2008)

До 2007 г. се използва Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003)

Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)

Обхват

Обект на наблюдението са предприятията, попадащи в обхвата на структурната бизнес статистика към сектори от B до N на КИД–2008, без група 64.2 (дейност на холдингови дружества).

Понятия и дефиниции

Броят на активните предприятия е броят на регистрираните юридически или физически лица, които са имали оборот или наети лица, т.е са били активни през референтната година (t).

Новородени предприятия през годината (t), са тези които:

- са били активни през референтната година (t), но не са били активни нито в годината (t-1), нито в годината (t-2).

- или са били активни в годините (t-1) и (t-2), но с нула на брой наети лица. Събитията като сливане, прекратяване, разделяне, промяна на правната форма или възобновяване са изключени от новородените предприятия.

Умрели предприятия през годината (t), са тези които са били активни през референтната година (t), с поне едно наето лице но не са били активни нито в годината (t+1), нито в годината (t+2). Или са били активни в годините (t+1) и (t+2), но с нула на брой наети лица. Събитията като сливане, прекратяване, разделяне, промяна на правната форма или възобновяване са изключени от новородените предприятия.

Оцелели предприятия са новородени предприятия, в годините от (t-1) до (t-5), които са активни и през референтната година (t).

Наети лица са лицата, които работят за работодател (за юридически лица или регистрирани физически лица), получават заплащане под формата на заплати и са социално осигурени въз основа на трудов договор. Трудовият договор може да бъде за определен или неопределен период от време, за пълно или непълно работно време.

Броят на заетите лица се определя като общия брой на лицата, които работят в наблюдаваното предприятие (срещу заплащане или не), както и лица, които работят извън него, но са платени от него (например търговски представители).

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие.

Статистическа съвкупност

Обект на наблюдението са всички предприятия, попадащи в обхвата на структурната бизнес статистика към сектори от B до N на КИД–2008, без група 64.2 (дейност на холдингови дружества), които имат оборот или заетост по време на референтната година. Наблюдават се предприятията, които извършват икономическа дейност на територията на Република България и имат поне едно наето лице по трудово или служебно правоотношение през отчетния период.

Географски обхват (територия)

Tериторията на Република България

Времеви обхват

От 2004 година – до референтната година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Основните променливи (активни, новородени, умрели и оцелели предприятия, заети и наети лица) са в абсолютни стойности (брой).

Отчетен период

2014 г.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

- Закон за статистиката

- Национална статистическа програма (НСП)

- Регламент (ЕО) на ЕП и на Съвета № 295/2008 от 11 март 2008 г.

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 439/2014 на Комисията от 29 април 2014 г.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

· Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия;

· Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

На интернет сайта на НСИ се публикуват прессъобщения с основните резултати за демография на предприятията, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Няма

Онлайн база данни

ИНФОСТАТ, он-лайн база данни за разпространение на НСИ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват и не се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ, може да бъде предоставена от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

Методологични документи

Методологично ръководство на Евростат и ОИСР за статистика на бизнес демографията: http://www.oecd.org/std/39974460.pdf

Документация за качеството

НСИ ежегодно предоставя на Евростат доклад за качеството на данните за бизнес демография с информация за съответната референтна година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката, статистическата информация се произвежда при спазване на определени критерии за качество, като адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Оценка на качеството

НСИ изготвя и предоставя на Евростат доклад за качеството на данните за бизнес демографията до края на м. март на съответната година.

Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (на всеки три години) да докладва на Европейския парламент и на Съвета за качеството на информацията.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Евростат и други международни организации;

· Държавни институции;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и др.;

· ТСБ/Дирекции/отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите от предоставяната информация за демография на предприятията. НСИ провежда регулярно изследване за удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги, резултатите от което се публикувани на интернет страницата на НСИ на адрес: http://www.nsi.bg/node/11744/

Пълнота

Изискванията по Анекс IX на Регламент (ЕО) № 295/2008 относно структурна бизнес статистика за бизнес демографията са изпълнени, като степента на наличност и пълнота на данните за отделните серии е 100%.

Точност и надеждност
Обща точност

Обшата точност на данните за бизнес демографията е добра и разпространяваните данни са надеждни.

Извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Делът на неправилно определени предприятия съгласно техният активен/не активен статус е по-малко от 1,0%.

Отнасянето се извършва на ниво четвърти знак по КИД-2008, като се използва най-детайлната налична информация за местоположение на предприятието. Делът на грешно отнесените предприятия е незначителен, около 0.4%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за бизнес демография са налични t+18 месеца, където t е референтната година.

Точност на представяне

Стриктно се спазват нормативно определените срокове за предоставяне на данните.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага

Сравнимост във времето

Динамични редове с данни, които са съпоставими до 2007 г. са по НКИД-2003, след 2008 г. са по КИД-2008.

Съгласуваност между предметни области

Данните за броя на предприятията и броя на заетите лица за сектори от B до N на КИД-2008 са консистентни между областите Бизнес демография (Анекс IX) и Структурна бизнес статистика (Анекс I).

Вътрешна съгласуваност

Налице е вътрешна съгласуваност между броя на заетите лица и броя на активните предприятия за сектори от B до N на КИД-2008 докладвани на Евростат в годишния въпросник за Бизнес регистъра и предоставените годишни данни за бизнес демографията.

Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това. Всички направени ревизии на националните данни се отразяват и в агрегираните данни за Европейския съюз.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията, при което се уведомяват потребителите.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основен източник на информацията за бизнес демография на предприятията е Регистърът на статистическите единици на НСИ.

Регистърът на статистическите единици съдържа всички правни единици, регистрирани на територията на България и не се прилага праг при включването им в регистъра. В регистъра има история на събитията и информация за датите на раждане и на умиране на предприятията.

Административната част на Регистъра на статистическите единици се актуализира с информацията получена от Търговския регистър.

Статистическата част на Регистъра на статистическите единици се актуализира на база информацията получена от ИС „Бизнес статистика“, Национална агенция по приходите и Националният осигурителен институт.

Честота на събиране на данни

Административната част в Регистъра на статистическите единици се актуализира ежедневно с информацията получена от Търговския регистър.

Статистическата част в Регистъра на статистическите единици се актуализира годишно с ежемесечна информация за наетите лица, получена от Националния осигурителен институт.

Ежегодно се извършва актуализация на регистъра с данни от ИС „Бизнес статистика“ и Национална агенция по приходите.

Събиране на данни

Бизнес демография на предприятията е базирана на административни и статистически източници, информацията от които се използва за актуализиране на Регистъра на статистическите единици на НСИ.

Валидиране на данни

Преди изпращане на данните за бизнес демографията на Евростат се извършва валидиране на всички серии с данни от гледна точка йерархична и вътрешна съгласуваност на променливите, конфиденциалност и пълнота със средството EBD.

Обработка на данни

При обработка на данните се използват различни средства и техники. Разработени са специални ИТ решения, като в допълнение се прилагат и SPSS, Visual Fox Pro и CIF при проверка, верифициране на данните и прилагане на вторична конфиденциалност.

Изглаждане

Не се прилага

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Демография на предприятията - Хармонизирано събиране на данни
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

Бизнес регистри

Лице за контакт

Илияна Искренова

Длъжност

Началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

iiskrenova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 777

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието, до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД-2008)

До 2007 г. се използва Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003)

Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)

Обхват

Обект на наблюдението са предприятията, попадащи в обхвата на структурната бизнес статистика към сектори от B до N на КИД–2008, без група 64.2 (дейност на холдингови дружества).

Понятия и дефиниции

Броят на активните предприятия е броят на регистрираните юридически или физически лица, които са имали оборот или наети лица, т.е са били активни през референтната година (t).

Новородени предприятия през годината (t), са тези които:

- са били активни през референтната година (t), но не са били активни нито в годината (t-1), нито в годината (t-2).

- или са били активни в годините (t-1) и (t-2), но с нула на брой наети лица. Събитията като сливане, прекратяване, разделяне, промяна на правната форма или възобновяване са изключени от новородените предприятия.

Умрели предприятия през годината (t), са тези които са били активни през референтната година (t), с поне едно наето лице но не са били активни нито в годината (t+1), нито в годината (t+2). Или са били активни в годините (t+1) и (t+2), но с нула на брой наети лица. Събитията като сливане, прекратяване, разделяне, промяна на правната форма или възобновяване са изключени от новородените предприятия.

Оцелели предприятия са новородени предприятия, в годините от (t-1) до (t-5), които са активни и през референтната година (t).

Наети лица са лицата, които работят за работодател (за юридически лица или регистрирани физически лица), получават заплащане под формата на заплати и са социално осигурени въз основа на трудов договор. Трудовият договор може да бъде за определен или неопределен период от време, за пълно или непълно работно време.

Броят на заетите лица се определя като общия брой на лицата, които работят в наблюдаваното предприятие (срещу заплащане или не), както и лица, които работят извън него, но са платени от него (например търговски представители).

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие.

Статистическа съвкупност

Обект на наблюдението са всички предприятия, попадащи в обхвата на структурната бизнес статистика към сектори от B до N на КИД–2008, без група 64.2 (дейност на холдингови дружества), които имат оборот или заетост по време на референтната година. Наблюдават се предприятията, които извършват икономическа дейност на територията на Република България и имат поне едно наето лице по трудово или служебно правоотношение през отчетния период.

Географски обхват (територия)

Tериторията на Република България

Времеви обхват

От 2004 година – до референтната година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основен източник на информацията за бизнес демография на предприятията е Регистърът на статистическите единици на НСИ.

Регистърът на статистическите единици съдържа всички правни единици, регистрирани на територията на България и не се прилага праг при включването им в регистъра. В регистъра има история на събитията и информация за датите на раждане и на умиране на предприятията.

Административната част на Регистъра на статистическите единици се актуализира с информацията получена от Търговския регистър.

Статистическата част на Регистъра на статистическите единици се актуализира на база информацията получена от ИС „Бизнес статистика“, Национална агенция по приходите и Националният осигурителен институт.

Честота на събиране на данни

Административната част в Регистъра на статистическите единици се актуализира ежедневно с информацията получена от Търговския регистър.

Статистическата част в Регистъра на статистическите единици се актуализира годишно с ежемесечна информация за наетите лица, получена от Националния осигурителен институт.

Ежегодно се извършва актуализация на регистъра с данни от ИС „Бизнес статистика“ и Национална агенция по приходите.

Събиране на данни

Бизнес демография на предприятията е базирана на административни и статистически източници, информацията от които се използва за актуализиране на Регистъра на статистическите единици на НСИ.

Валидиране на данни

Преди изпращане на данните за бизнес демографията на Евростат се извършва валидиране на всички серии с данни от гледна точка йерархична и вътрешна съгласуваност на променливите, конфиденциалност и пълнота със средството EBD.

Обработка на данни

При обработка на данните се използват различни средства и техники. Разработени са специални ИТ решения, като в допълнение се прилагат и SPSS, Visual Fox Pro и CIF при проверка, верифициране на данните и прилагане на вторична конфиденциалност.

Изглаждане

Не се прилага

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката, статистическата информация се произвежда при спазване на определени критерии за качество, като адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Оценка на качеството

НСИ изготвя и предоставя на Евростат доклад за качеството на данните за бизнес демографията до края на м. март на съответната година.

Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (на всеки три години) да докладва на Европейския парламент и на Съвета за качеството на информацията.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Евростат и други международни организации;

· Държавни институции;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и др.;

· ТСБ/Дирекции/отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите от предоставяната информация за демография на предприятията. НСИ провежда регулярно изследване за удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги, резултатите от което се публикувани на интернет страницата на НСИ на адрес: http://www.nsi.bg/node/11744/

Пълнота

Изискванията по Анекс IX на Регламент (ЕО) № 295/2008 относно структурна бизнес статистика за бизнес демографията са изпълнени, като степента на наличност и пълнота на данните за отделните серии е 100%.

Степен на пълнота на данните

Степен на пълнота на данните по серии за 2013, % (Брой предоставени/Брой изисквани), КИД-2008:

ГодинаДържаваСерии
2013BGSBSCP_9ASBSCP_9BSBSCP_9CSBSCP_9DSBSCP_9M
100100100100100

 

Точност и надеждност
Обща точност

Обшата точност на данните за бизнес демографията е добра и разпространяваните данни са надеждни.

Извадкови грешки

Не се прилага

Показатели за извадкови грешки

Неприложимо

Неизвадкови грешки

Делът на неправилно определени предприятия съгласно техният активен/не активен статус е по-малко от 1,0%.

Отнасянето се извършва на ниво четвърти знак по КИД-2008, като се използва най-детайлната налична информация за местоположение на предприятието. Делът на грешно отнесените предприятия е незначителен, около 0.4%.

Грешки на обхвата

Неприложимо

Степен на свръхобхват

Неприложимо

Дял на общите единици

Неприложимо

Грешки при измерването

Неприложимо

Грешки поради липса на отговор

Неприложимо

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Неприложимо

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Неприложимо

Грешки при обработката

Не са установени

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Неприложимо

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това. Всички направени ревизии на националните данни се отразяват и в агрегираните данни за Европейския съюз.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията, при което се уведомяват потребителите.

Ревизия на данните - средна стойност

Неприложимо

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за бизнес демография са налични t+18 месеца, където t е референтната година.

Лаг във времето - първи резултати

Неприложимо

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателните резултати се публикуват t+19 месеца, където t е референтната година.

Точност на представяне

Стриктно се спазват нормативно определените срокове за предоставяне на данните.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Брой календарни дни след (положителна стойност) или преди (отрицателна стойност) нормативно определения срок* 
Година Държава9A9B9C9D9M
2013BG-1-1-1-1-1

* Бизнес демография срок:
t+18 - активни, родени и оцелели предприятия; предварителни данни за умрелите предприятия; окончателни данни за бързорастящите предприятия (серии:9A, 9B, 9C, 9D, 9M)

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Неприложимо

Сравнимост във времето

Динамични редове с данни, които са съпоставими до 2007 г. са по НКИД-2003, след 2008 г. са по КИД-2008.

Дължина на съпоставимите динамични редове

Референтните периоди за динамичните редове след последното прекъсване са седем на брой. За периода 2008-2014, динамичните редове са по КИД-2008.

Съгласуваност между предметни области

Данните за броя на предприятията и броя на заетите лица за сектори от B до N на КИД-2008 са консистентни между областите Бизнес демография (Анекс IX) и Структурна бизнес статистика (Анекс I).

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Неприложимо

Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност

Налице е вътрешна съгласуваност между броя на заетите лица и броя на активните предприятия за сектори от B до N на КИД-2008 докладвани на Евростат в годишния въпросник за Бизнес регистъра и предоставените годишни данни за бизнес демографията.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

На интернет сайта на НСИ се публикуват прессъобщения с основните резултати за демография на предприятията, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Няма

Онлайн база данни

ИНФОСТАТ, он-лайн база данни за разпространение на НСИ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf

Таблици с данни - консултации

Броят на консултациите относно таблиците с данни за бизнес демографията, публикувани на сайта на НСИ е 5 938.

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват и не се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ, може да бъде предоставена от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

Метаданни - консултации

Броят на консултациите относно метаданните  за бизнес демографията, публикувани на сайта на НСИ е 1 769.

Методологични документи

Методологично ръководство на Евростат и ОИСР за статистика на бизнес демографията: http://www.oecd.org/std/39974460.pdf

Степен на пълнота на метаданните
Степента на пълнота на метаданните, като отношение на броя предоставените елементи с метаданни към общия брой приложими елементи метаданни е 0,9.
Документи за качеството

НСИ ежегодно предоставя на Евростат доклад за качеството на данните за бизнес демография с информация за съответната референтна година.

Разходи и натовареност
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

· Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия;

· Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • вторник, 31 юли 2018 - 11:00

  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

 • понеделник, 31 юли 2017 - 11:00

  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

 • петък, 29 юли 2016 - 11:00

  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

 • петък, 31 юли 2015 - 11:00

  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

 • понеделник, 28 юли 2014 - 11:00
  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.
   
 • сряда, 31 юли 2013 - 11:00

  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

 • вторник, 31 юли 2012 - 11:00

  По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

 • четвъртък, 3 ноември 2011 - 11:00

  Проучването за достъпа до финансиране на малките и средните предприятия беше проведено през 2010 г. във всички страни - членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕО) № 97/2009 съвместно от Европейската комисия, Европейската централна банка и националните статистически институти.

 • вторник, 2 август 2011 - 11:00
   
 • петък, 30 юли 2010 - 16:30

  По аналогия на статистика на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – тяхното раждане, оцеляване и развитие до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяна на заетостта в тях към определен момент.

Страници