Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 74.3 години, или с 1.2 години по-малко спрямо предходния период 2018 – 2020 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 73.6 години.