Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2022 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 57.7 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“ и  “Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивна промишленост“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и  „Строителство“.