Детски ясли в област Добрич през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Добрич функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 667 места в тях. В страната има 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.