Образование в област София (столица) през учебната 2020/2021 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

  • През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 44.0 хил. деца, или с 0.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2020 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.1 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 година са 97.4 хиляди.
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 659 лица, от които 370 чужди граждани.