Индикатори за бедност и социално включване в област Перник през 2020 година.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност общо за страната е 451.00 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 659.9 хил. лица, или 23.8% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2020 г. в област Перник размерът на линията на бедност е 505.50 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 20.1 хил. лица, или 16.9% от населението на областта (табл.1).