Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Кюстендил през 2019 година е 1 117 млн. лв. Това нарежда областта на 26-то място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 0.2%. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 468 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 38 603 лв., а с най-ниско – областите Сливен и Силистра, съответно със 8 130 и 7 687 лева.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).