ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 80.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 69.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете в област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 72.7 и 66.1%.

Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 89.4% от лицата с висше образование, 71.6% от лицата със средно образование и 50.2% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2020 г. делът на лицата използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт в област Силистра е 21.9% и се увеличава спрямо предходната година с 4.5 процентни пункта.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата могат да се намерят на сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/2805).