Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 227 жилищни сгради с 2 512 жилища в тях и 334 220 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 39 479 кв. м РЗП.

 Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 6.6%, жилищата в тях – с 0.1% , докато общата им застроена площ нараства с 10.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 51.0%, а общата им застроена площ – с 59.3%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 6.6%, но броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 13.6 и 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради също намаляват с 47.8%, а тяхната РЗП – с 33.3%