Детски ясли в област Добрич през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 226 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.