Основни данни за културата в област Варна през 2018 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 172 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой се увеличава с 0.4%. Цифровизирани са едва 4 423 фондови единици, което е с 1 902 повече в сравнение с предходната година.