Образование в област Стара Загора през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 10 268 деца или с 0.4% повече от броя им през предходната година.

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 065 и 1 289 ученици.

• Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година е 5 232.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 123 лица.