Детски ясли в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 577 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.