Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2016 – 2018 г. е 74.3 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017) тя се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.5 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.