НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 0.4 хил., или с 1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 38.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 33.7%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 20.1%. и в „Други дейности“ – с 11.5%, Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 26.1% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – със 7.9%.