Население и демографски процеси в област Благоевград през 2018 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
  • Намалява абсолютният брой на живородените и се запазва коефициентът на обща раждаемост.
  • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
  • Увеличава се детската смъртност.
  • Нараства броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2018г. населението на област Благоевград е 305 123 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 759 души, или с 0.9%.

           Мъжете са 148 542 (48.7%), а жените – 156 581 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат

 1 054 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.