Население и демографски процеси в област Перник през 2018 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
  • Увеличава се абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
  • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
  • Увеличава се детската смъртност.
  • Намалява броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите остава непроменен.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2018г. населението на област Перник е 120 880 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 541 души, или с 1.3%.

           Мъжете са 58 824 (48.7%), а жените – 62 056 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат

 1 055 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.