Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 50.8 хил., или 70.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.9 процентни пункта.