Население и демографски процеси в област Хасково през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Хасково е 228 141 души, и в сравнение с 2017 г. намалява с 3 135 души, или с 1.4%. Мъжете в областта са 111 337 (48.8%), а жените – 116 764 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 048 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в област Хасково е 132 908 души, което е 58.3% от населението на областта, като мъжете са 70 999, а жените – 61 909. Броят на трудоспособното население в областта през 2018 г. намалява с 2 643 души, или с 1.9% спрямо предходната година. Населението в над трудоспособна възраст е 59 929 души, което представлява 26.3% от общото население в областта.