Статистика на околната среда в област Благоевград през 2017 г.

Води

През 2017 г. 97.7% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване в областта намалява от 111 л/ден средно на човек през 2016 г. на 110 л/ден/чов. през 2017 г. (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/ден/чов.).