Статистика на околната среда в област Варна през 2017 година

1. Води

През 2017 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден. през 2016 г. на 95 л/ден. през 2017 година (фиг.1). За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 99 литра средно на човек. Както и за предходни години, с най-голямо потребление са областите София (столица) – 126 л/чов./ден. и Бургас – 112 л/чов./ден., а с най-ниско – област Търговище – 68 л/чов./денонощие.