Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2018 г. намаляват с 269, или с 0.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 43 783. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.9, „Строителство“ – с 6.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.4%. Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 3.4%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.