Статистика на околната среда в област Враца – годишни данни за 2017 година

1.Води 

През 2017 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 95 л/ден/човек през 2016 г. на 99 л/ден/човек през 2017 година (фиг.1). По този показател област Враца се нарежда на 6 място в страната, заедно с областите Плевен и Кюстендил. С най-голямо потребление на питейна вода е област София (столица) – 126 л/ден/човек, а най-ниско – област Търговище (68 л/ден/човек).