Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 33 296 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 147 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: „Създаване и разпространение информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 40.5%, „Строителство“ – с 25.1% и „Култура, спорт и развлечение“ – 20.5%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор “Добивна промишленост“ – със 73.3%.