Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 466, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната.

В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява с 342 души или с 1.2%. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (15.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (9.3%) и „Преработваща промишленост“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най- значително в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (17.6%) и „Операции с недвижими имоти“ (12.0%).