Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 292 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.0%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 152 млн. лева, което е с 34.4% повече спрямо 2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 51 млн. лева, което в сравнение с предходната година е с 18.5% повече.