Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2017 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 37 865 нефинансови предприятия, в които работят 211 340 заети лица или с 2.8% повече от 2016 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 317 млн. лв., която е с 8.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 24 597 млн. лв. и са с 10.2% повече от предходната година, произведена е продукция за 16 271 млн. лв. или с 9.1% повече от 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 91.9% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 748 млн. лв. по текущи цени или 16.9% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.6% от всички и съответно 2 962 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.2%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 4 687 млн. лв. и дял от 28.8%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 874 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.1%. Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2017 г. е печалба от 1 716 млн. лв. или с 3.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 72.6% от общия брой и размерът и е 2 064 млн. лв. Тези със загуба са 17.0% и стойност 348 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 60.7% от общия размер.