ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2018 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. в област Габрово показват, че 70.6% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. За областта е отбелязан растеж от 3.7 процентни пункта спрямо предходната година, който е по- нисък от регистрирания за страната – 4.8 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на второ място в рамките на Северен централен район.