Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 603 лв. и нараства с 3.5% спрямо 2016 година. За периода 2013-2017 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 2.2%.
През периода 2013 – 2017 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:
. Доходът от работна заплата се увеличава с 3.1% спрямо 2016 г. и нараства 1.1 пъти в сравнение с 2013 година;
. Доходите от пенсии нарастват с 1.4% спрямо 2016 г., или с 25.2% в сравнение с 2013 година;
. Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2016 г. с 9.3%, а в сравнение с 2013 година с 55.4%.
. Доходите от самостоятелна заетост нараства с 14.4% спрямо 2016 г., а спрямо 2013 г. нарастват с 2.7%.
. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 3.6% спрямо 2017 г. и нарастват 1.5 пъти спрямо 2013 година.
В област София (столица) доходът от работната заплата през 2017 г. е 4 856 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 63.9%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г., а спрямо 2013 г. нараства с 4.9 процентни пункта.