Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2018 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 27.9 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „ Административни и спомагателни дейности” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Транспорт, складиране и пощи”.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.6% и 12.0%.