Наети лица и средна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2018 г. намаляват с 552, или с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 44 052. Намаление на наетите лица е регистрирано в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.1% и „Образование“ – с 5.0%. Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Строителство“ – с 13.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.2% и „Добивна промишленост” – с 5.0%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.4% и 15.6%.