Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 239 жилищни сгради с 1 400 жилища в тях и със 181 317 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради с 4 137 кв. м РЗП и на 139 други сгради със 137 430 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 7.2%, жилищата в тях – с 6.1%, а общата им застроена площ – с 20.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 4.8%, а тяхната РЗП – с 6.4% (фиг. 1).

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради запазват нивото си, жилищата в тях нарастват с 2.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намаляват с 20.0%, докато тяхната РЗП е повече с 5.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 3.0%, а тяхната РЗП – с 42.8% (фиг. 2).