НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2018 г.  намаляват с 0.5 хил. или с 1.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 39.7 хил.

В сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо е намалението на наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 16.9%, и „Строителство” – с 10.6%. Увеличават се наетите лица в дейностите „Административни и спомагателни дейности” – със 7.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 4.4%.