Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.3 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 19.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 18.2% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.8%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 11.3% и „Строителство“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.8% и „Образование“ – 10.3%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.