Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 75.6% от домакинствата в област София (столица), при средно 67.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област София (столица) се нарежда на трето място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%.
През текущата година 75.0% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано увеличение на този показател от 3.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2017 г. за мъжете се увеличава с 4.3, а при жените с 2.8 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2017 г. по образование. Докато 90.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 50.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 67.2%.