Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 215.5 хил., от които 116.1 хил. са мъже, а 99.4 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.1%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 53.9% (при 53.2% за страната), съответно 60.2% за мъжете и 48.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-нисък с 0.3 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 0.6 процентни пункта, а при жените – с 0.1 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на седмо място след областите София (столица), Благоевград, Пловдив, Добрич, Стара Загора и Бургас.