Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 2 382 извършени престъпления, което е с 32.3% повече в сравнение с 2015 г., когато те са били 1 800.
През 2016 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (2 122 или 86.9% от общия брой на осъдените лица).